Новые поступления

Журавлев С.Г. Дифференциальные уравнения: сборник задач: примеры и задачи экономики, экологии и других срециальных наук: Учеб.пособ. для вузов /С.Г. Журавлев, В.В. Аниковский.- М.: Экзамен, 2005.- 128 с.

Учебное пособие содержит краткое изложение основных методов решения обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений. Подробно рассмотрены примеры приложений указанных уравнений к задачам экономики, экологии и другим социальным наукам. Составлен сборник задач с указаниями и решениями. Пособие будет полезно преподавателям и студентам вузов социально-экономического профиля.

Опыт власти посткоммунизма: науч. докл. /Под ред. В.С. Мирзенханова. - Саратов: Научная книга, 2006.- 324с.

В сборнике представлены материалы научного семинара, проведенного в Саратовском университете на базе Саратовского МИОН с привлечением ведущих специалистов и начинающих исследователей других вузов и крупных научных учреждений России. Материалы сборника дают представление о современном состоянии методологии исследования переходных процессов, наиболее интересных концептуальных решениях транзитологических проблем и накопленном к сегодняшнему дню практическом опыте политического транзита. Материалы сборника предназначены для специалистов-гуманитариев и широкого круга интересующихся современной политикой.

Психология политической власти: Науч. докл. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. - 280 с.

В сборник включены материалы, представляющие различные взгляды совре­менных исследователей, политологов, философов, историков, психологов и экономистов на природу и значение психологического фактора политики. В центре внимания авторов научных статей психологические аспекты поли­тического властвования. Для преподавателей, студентов, учащихся колледжей, лицеев и гимназий, всех интересующихся политологией и политической историей, политичес­кой психологией.

Асылбеков М.Х., Апашева С.Н. Академик Төлеген Тәжібаевтың қоғамдық – саяси және ұстаздық қызметі мен тарихи мұрасы.- Алматы: Өркениет, 2007.- 176 б.

Бұл кітапта Т.Тәжібаевтың өскен және білім алған ортасы, Қазақ ССР халық ағарту комиссариатының басшысы, Қазақ мемлекеттік университетінің ректоры, Қазақ ССР Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары және Сыртқы істер министрі ретінде атқарған қызметі, ғылыми ұйымдастырушылық және ұстаздық еңбегі, халық ағарту саласының тарихына арналған зерттеулері арнайы талданған.

Нағымова М.М. Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудағы өнер сабақтастығы: теория және практика.- Алматы, 2006. – 146б.

Монографияда оқушылырдың дүниетанымдарын қалыптастырудағы өнер сабақтастықтарының теориялық негіздері мен практикалық іс-тәжірибелері қарастырылып, мектеп мұғалімдеріне арналған. Өнер сабақтастығы арқылы оқушылардың дүниетанымдарын қалыптастырудың ғылыми- педагогикалық негізі және тәрие жұмыстарында өнер салаларын сабақтастықта пайдаланудың технологиясы ашылды.

Әлемде талай қызық бар. Ғажайып құбылыстар энциклопедиясы /Бас ред. Б.Аяған.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006.- 448 б.

Бұл кітапта айналадағы дүниенің, өлі және тірі табиғаттың көптеген ғажайып құбылыстары көркем тілмен, түрлі теңдеу, салыстырулар арқылы қызықты да тартымды баяндалады. Осы заманғы ғылымның жетістіктеріне сүйене отырып, әдеттен тыс ғаламаттардың анық сырын ашады. Кітап ғажайып құбылыстардың сырын білгісі келетін көпшілікке арналған және жаратылыстану білімдерін насихаттауға көмегін тигізері сөзсіз. Кітапты 1986 жылы Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакциясы шығарған Владимр Мезенцевтің жинағы бойынша толықтырып, қайта бастырып отырымыз.

Көркемсуретті Қазақстан тарихы. Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін. 4 томдық.- Алматы, 2006. 1-ші том: Палеолит дәурінен моңғол шапқыншылығына дейінгі Қазақстан.- 2006.- 312б.

Төрт томдық «Көркемсуретті Қазақстан тарихының» бірінші томында ежелгі жалпы тарихтың, Қазақстан аумағындағы тарихқа дейінгі тас ғасыры, «андронов мәдениеті», қола ғасырының, байырғы түркі тектес халықтар мен тайпалар: скифтердің, сақтардың, ғұндар мен ежелгі түркілердің мәселелері баяндалады. Бұл басылымға арналған көркемдік безендірулер мен суреттерді Қазақстанның үздік суретшілері арнайы орындады. Басылымды «Қазақ энциклопедиясының» мамандары әзірлеген. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

Көркемсуретті Қазақстан тарихы. Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін. 4 томдық.- Алматы, 2006. 2 – ші том: Қазақстан Алтын Орда дәуірінен он тоғызыншы ғасырдың ортасына дейін.- 2006.- 312б.

Рабочая тетрадь по физической географии Казахстана: Материалы и задания для студентов специальности «География». Учебно-методическое пособие. - Уральск, Издательский центр и СМИ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2007. - 32 с.

Материалы и задания включают планы практических и семинарских занятий по физической географии Республики Казахстан. Представлены схемы составления физико-географической характеристики компонентов природы, а также комплексной оценки природы Республики и её регионов. Для студентов, изучающих курс «Физическая география Республики Казахстан».

Досымбаева Айман. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие казахских степей. - Алматы, 2006 - 168 с.

Монография посвящена уникальному культурному наследию тюркских кочевников Западного Тюркского каганата, дошедшего до современности в многочисленных куль­товых мемориалах двух святилищ Жайсан и Мерке, локализованных в центре земель государства и именовавшихся в источниках, народом он ок, будун /десяти стрел. Издание рекомендовано специалистам по археологии, тюркологии, историкам, культурологам, как учебное пособие в процессе преподавания в вузах и школах по истории тюркских народов и адресуется широкому кругу читателей.

Әлпейісова К. Мағыналас мақал – мәтелдердің, қанатты сөздердің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі.- Астана, Аударма, 2006.- 168 б.

Бұл кітапша аудармашы Камал Әбілқасымқызы Әлпейісованың ұзақ жылғы ізденісінің жемісі. Аударма ісінің, әсіресе, ілеспе аударма саласының қызметкерлері үшін бұл еңбектің бағасы өлшеусіз үлкен. Кітап сөздік қорын ұлғайтын, шешндік өнерді игеруге ұмтылған жандарға аудармашылыларға және аударма ісімен шұғылданушы мамандарға, ұстаздарға, студенттер мен оқушыларға арналған.

Джадсон Ф. Қисық жолымен: Роман /Орыс тілінен аударған Б.Есмақанов.- Астана: Аударма, 2006.- 280 б.

Атақты американ жазушысы Джадсон Филипс оқырмандарға сериалды және шытырман оқиғаларға толы детективті романдарымен танымал. Оның «Қызыл соғыс», «Өсектер қаласы», «Құбылған сұмпайылар», «Таудағы үй» секілді шығармалары ширыққан оқиғалар желісімен оқырмандардың ыстық ықыласына бөленіп, іздеп жүріп оқитын туындыларға айналған. «Қисық жолымен» романды оріс тілінен тәржімалаған белгілі журналист – аудармашы Баймұрат Есмақанов.

Соловьев А. Аттила (Еділ патша). Тарихи роман. Орыс тілінен аударған Көрік Дүйсеев. – Астана: Аударма, 2006.- 600 б.

А.Соловьевтің «Аттила» романында 5 ғасырдың басы мен орта тұсында өмір сүрген ғұндар көсемі, атақты қолбасшы Аттила (Еділ патша) өмірі баяндалады. Оның есімі тарихқа Еуропа халықтарына қыргидай тиген, әйгілі Византия мен Батыс Рұм империясына талай рет шабуыл жасап, айтқандарына көндіріп отырған аса каһарлы, ақылды әрі қатыгез қолбасшы ретінде белгілі. Шығармада ғұндар өмірі, адамдардың тағдыры олардың жан азабы, махаббаты, достығы және сатқындығы арқылы тартымды бейнеленген. Романнан ертедегі ата-бабаларымыздың әскери өнері, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері жайынан да мағлұмат алуға болады.

Майнк В. Марко Полоның таңғажайып сапары. Неміс тілінен орыс тіліне аударған Л.Лунгина. Ғылыми кеңесші және түсініктердің авторы Я.Свет. Орыс тілінен аударған Қуаныш Ахметов.- Астана: Аударма, 2006.- 480 б.

Белгілі неміс жазушысы Вилли Майнктың тарихи хикаятында венециялық саяхатшы Марко Полоның 13 ғасырда моңғол империясына жасаған шытырман оқиғаларға толы таңғажайып сапары көркем тілмен баяндалады. Оқырман бұл кітаптан сол кездегі шығыс елдерінің салт-дәстүрінен, дипломатиялық қатынастарынан, Құбылай сияқты тарихи тұлғалардың өмірі мен қызметінен және Еуропа елдерінің Шығыс халықтарына көзқарас – танымынан құнды мәліметтер алады.

Жұлдызы жанған ғұлама. Академик Манаш Қозыбаев туралы естелік кітап.- Алматы: Атамұра, 2003.- 288б.

Кітап мемлекет және қоғам қайраткері, төл тарихымыздың тарланы, Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының, Президенттің Бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының лауреаты, ғылымға еңбегі сіңген қайраткері, акдемик Манаш Қабашұлы Қозыбаевты есте қалдыруға арналған. Ғибратты иесі туралы көпшілікке арналған бұл кітаптың оқырманға берер тағлымы мол.

Манаш Козыбаев – человек в истории /Сост. И.Козыбаев.- Алматы: Ғылым, 2006.- 232 с.

В данную книгу включены статьи, документы и материалы, характеризующие жизнь и деятельность, творческое наследие видного ученого – историка, действительного члена (академика) Национальной Академии наук Республики Казахстан Манаша Кабашевича Козыбаева (1931-2002). Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Қозыбаев М.Қ. Өркениет және ұлт.- Алматы, 2001.- 369 б. «Өркениет және ұлт» - ұлтын сүйген, Отанын сүйген қалың оқырман қауымға арналған.

Салықов К. Тарихтың құлагері.- Алматы, 2003.- 88 б.

Көрнекті ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кәкімбек Салықовтың бұл жинағына елеміздің ерен тұлғасы, ғұлама ғалым, тарихшы, өресі биік, өнегесі мол абзал азамат, әділеттің ұраны болған ақтангер дарабоз, академик Манаш Қабашұлы Қозыбаеқа арналған өлеңдері кірді. Жинақтың тартымдылығы Манаш өскен өлкені, өркен алға ортаны қамтыған жыр маржандары ардақты ғалым – азаматтың жайдары бейнесін аша түседі.

Манаш Қабашұлы Қозыбаев. Қазақстан ғалымдарының биоблиографиясына материалдар /Құраст. С.Ә. Смағұлова, Л.Д. Әбенова.- Алматы, 2001.- 160 б.

Манаш Кабашевич Козыбаев: Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана /Сост. С.А. Смагулов, Л.Д. Абенова.- Алматы, 2001.- 160 с.

Қозыбаев М. Жұлдызым менің.- Алматы: Арыс, 2001.- 240 б.

Азамат, ұстаз, ғалым, қайраткер болып танылған тарих ғалымдарының докторы, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың, ҚР Президентінің бейбітшілік және ұлторалық келісім атындағы сыйлықтың лауреаты, ҚР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Манаш Қабашұлының «Жұлдызым менің» атты естелік, ғұмырнамалық еңбегі өзінің аналитикалық талдау, өмір тағылымына үңілу, тарихи шындықты сап болмысында сақтауымен құнды. Кітаптың бір бөлімі – олеңдер. Өмір бойы өзін достар ақыны, достық жыршысы санаған автор осы бөлімде жаңа бір қырынан танылады. Автордың жетпіс жылдық мерейтойы қармаңында жазған бұл туындысы сөз жоқ, 20 ғасырдың сырын, мұның, жырын білгісі келген қауымға, болашақ буынға арналған.

Академик Манаш Қозыбаев. Мерейтойлық жинақ.- Алаты: Атамұра, 2001.- 240 б.

Бұл кітап қазақтың көрнекті тарихшы ғалымы, академик, ұстаз М.Қозыбаевтың замандас, әріптес дос – жарандары мен шәкірттерінің ғалымның өмірі мен ғылыми шығармашылығына қатысты ой – пікір, жылы лебіздері топтастырылған. Академик М. Қозыбаевтың қазақ тарихын бүгінгі биік талаптар тұрғысынан зерделеп, ұлт рухын көтерудегі ерен еңбегі, адами тұлғасы, биік парасаты жайлы сыр шертетін бұл жинақ болашақ ұрпақ ғибрат алар үлгі - өнегеге толы.

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

ПАРТНЕРЫ

joomla

Разработано Joomlamaster.org.ua совместно с Joomstudio.com.ua