Юридические науки

Сборник постановлений Верховного Суда РК / сост. Мухамеджанов.-А.: Жети жаргы, 2006.-768 с.

В настоящий сборник вошли действующие постановления Пленума Верховного Суда Казахской ССР и РК, действующие постановления Высшего арбитражного суда РК, которые были приняты в период с 1993 по 1995 годы, а также пленарные постановления Веховного Суда РК. По своей специфике сборник в первую очередь предназначен для судей, работников аппарата Верховного Суда республики, а также канцелярий местных судов.

Давыдова Л., Райманов Д. Казакстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. -616 бет.

Бұл ұсынылып отырған оқу құралы Республика аясында зан және экономика жоғары оқу орындарының міндетті пәні тізіміне енетін банк құқығы бойынша тұңғыш тәжірибе ретіндегі басьшым болып табылады. Оку құралында банк кұкығының ұғымдары мен пәндері кеңінен камтылады, банк операция-ларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға, олар-дың кұкықтық жағдайларына сипатгама береді, банк операциялары мен банк шарттарына талдау жасайды.

Cтамкулов А.С., Стамкулова Г.А Земельное право Республики Казахстан: общая часть.- А.: 2004.- 407 с.

Настоящее учебное пособие по земельному праву РК написано на основе нового Земельного кодекса РК принятого 20 июня 2003 года и учебной программы по земельному праву. Рассмотрены предмет, метод, структура и история, источники земельного права, цели, задачи и принципы земельного законодательства РК.

Коваленко Г.П. Рынок недвижимого имущества в Республике Казахстан: практическое пособие. -А.: Жети жаргы, 2002.-256 с.

В представленной книге использован практич. материал по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оценки недвижимости, сделан глубокий анализ формирования рынка недвиж. имущества в РК, систематизирована нормативно-правовая база, касающаяся отношений на рынке недвижимости. Книга рассчитана на маклеров, агентов, оценщиков, экспертов, а также на широкий круг читателей.

Найманбаев С.М. Банктік кұкык: Оқу құралы.— Алматы: Жеті жарғы 2005. 152 бет.

Оку кұралында Казакстан Республикасынын банктік секторында туын дайтын коғамдык банктік катынастарды кұкыктык реттеуге ат салысаты кешенді кұкык саласы - банктік күкыктын ұғымы, мәні, нарыктык сипат-тағы акшалай-кредиттік және валюталык-каржылык катынастарды экономи-калык, сондай-ак. әкімшілік реттеу тәсілдері мен жолдарын, зани және экономикалык мәні бар кұкыктык нормалары мен принциптері банктік, каржылык. және әкімшілік, азаматтык және т.б. заңнамалык. актілерді және тиіст: занға тәуелді нормативтік күкыктык актілерді талдау базасының негізіндв кыскаша сипатталған.

Казакстан Ұлттык Банкінің, Ка.іакстанның Даму Банкінін айрыкша кұзыреттері мен өкілеттігі, сондай-ак акшалай-кредиттік, валюталык жәна каржылык қатынастарға катысатын коммерциялык банктердін операциялыі| кызметі ашып көрсетілген.

Уголовно-процессуальное право РК: общая часть.- А.: Жети жаргы, 2005.-424 с.

Настоящий академический курс подготовлен с участием отечественных процессуалистов. Значит.изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, произошелшие в период с 1998 по 2003 гг., принятие в сентябре 2002 г. «Концепции правовой политики РК», развитие проблем концептуализации юрид.образования в Казахстане, а также наработки в области общей теории права и теории уголовно-процессуального права, правоприменительная практика явилась основанием для изменения подходов к пониманию сущности ряда процессуально-правовых институтов, категорий и понятий.

Оспанов Қ.И. Құқық негіздері: Оқу кұралы. - Алматы:Жеті жарғы, 2006. - 296 бет.

Үсынылып отырылған оку кұралы мемлекеттіқ,күкықтың және казак-стандык конституциялык, әкімшілік, азаматтык, қаржы, бюджет, кылмыстык, іс жүргізу, еңбек, кәсіпкерлік,экологиялык сияқты кұкық салаларының негізгі санаттары мен үғымдарын камтиды. Оку күралының мазмұны «Құқык негіздері» пәні бойынша білім берудің мемлекеттік стандартының талаптары-на сәйкестендірілген.

Оқу құралы «Құкық негіздері» пәнін окитын жоғары, арнаулы орта оку орындары окытушыларына, студенттеріне, лицей, гимнация, орта мектеп мүғалімдері мен окушыларына арналған.

Найманбаев С.М. Салықтык кұқык: Окулык. Өнделіп, толыктырылған 2-бас. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. 408 бет.

Оқулықта Казакстан Республикасындағы салык салу жүйесінін және са-лыктык, күкығынык механизмдері, принииптері, күрылымдары, инвестиция-ларды салыктык реттеу кабілеті, трансферттік-индикативтік және императивтік сипаты,салыкәкімшілігінжүргізу аясынла экономикалык-каржылык мүдде-лер балансы және т.б. өзекті теориялык-практикалык тұстары казіргі заман-ғы әлеуметтік бағдарланған нарыктык экономика мен кұкыктык-демократия-лык мемлекет өркениеті тұрғысынан карастырылып, салыктык құқык пен мемлекеттінфискалдыккүрылысынын негізгі мәселелері онын Жалпы және Ерекшебелімдерінде ашылып көрсетілген, сондай-ақәрбір институттар бойынша ғылыми түжырымдамалар берілген.

Салыктык күкыктын жалпы теориялыкнегіздерін салыксаясаты үстаным-дарына карай салык салу практикасынын механизмдерімен үштастыру жол-дары тікелей Қазақстан Республикасы салык кодексінің принциптері мен нормалары аркылы жүргізілген.

Сабикенова А.С.Международное частное право.- А.: Жети жаргы, 2002.-76 с.

В пособии содержатся организационно-методич.указания по каждой из 15 тем изучаемого курса «Международное частное право», программа курса, планы лекционных занятий. В приложении содержится информация о статусе конвенций ЮНСИТРАЛ, приводятся хронолог. таблицы данных о ратификации и присоединении.

Гражданский кодекс РК: комментарий (постатейный) особ. часть.-А.: 2006.-712 с.

В Комментарии анализируются все нормативные правовые акты, принятые на основе Гражданского кодекса и дополняющие его. Авторы Комментария принимали непосредственное участие в подготовке проектов большинства этих законодательных актов. Широко используются нормативные постановления Верховного Суда РК, судебная и арбитражная практика, приводятся практ.примеры из деятельности госорганов, коммерческих организаций и граждан.

Азаренко С.Н., Брушковский К.Б. Криминалистическая фотография: учебно-практическое пособие.-А.: Юрист, 2006.-188 с.

Издание подготовлено на основе обобщения теорет.материала, опыта работы правоохранительных органов и содержит в себе основные положения по вопросам кримин.фотографии и видеозаписи. В пособии раскрыты главные понятия и принципы этой отрасли знания. Рассмотрены вопросы фотограф.фиксации различных следственных действий. Пособие содержит фотографии, схемы, приложения, наглядно иллюстрирующие приемы и методы судебной фотографии.

Найманбаев С.М. Банктік кұкык: Оқу құралы. — Алматы: Жеті жарғы, 2005. 152 бет.

Оку кұралында Казакстан Республикасынын банктік секторында туын дайтын коғамдык банктік катынастарды кұкыктык реттеуге ат салысатыь кешенді кұкык саласы - банктік кұқыктын ұғымы, мәні, нарыктык сипаттағы акшалай-кредиттік және валюталык-каржылык катынастарды экономикалык, сондай-ак. әкімшілік реттеу тәсілдері мен жолдарын, зани және экономикалык мәні бар кұкыктык нормалары мен принциптері банктік, каржылык. және әкімшілік, азаматтык және т.б. заңнамалык. актілерді және тиіст: занға тәуелді нормативтік күкыктык актілерді талдау базасының негізінді қысқаша сипатталған.

Гражданское право: Научное издание/под ред.А. Г. Диденко. - Алматы: Нур-пресс.

Научные и научно-практические статьи, вошедшие в настоящее издание, посвящены актуальным проблемам гражданского права. В частности, освещены вопросы возмещения морального вреда, исковой давности, наследственного права, инвестиционного права, авторского права, жилищного права, цессии, правового статуса третейских и арбитражных судов, прекращения права государственной собственности, преимущества вещных прав, доказывания и доказательств, приобретения права собственности на землю, правового статуса органов ТОО и ДР.

Издание предназначено для практических и научных работников, а также студентов, аспирантов и соискателей юридических вузов и факультетов.

Гражданское право: Сборник статей. Общая часть. Учебное пособие. «Нур-пресс» — Алматы, 2006.— 432 с.

Настоящее учебное пособие в форме сборника статей для изучения Общей части гражданского права подготовлено членами кафедры гражданского права КазГЮУ, а также ее нынешними и бывшими аспирантами и соискателями.

В пособие включены статьи выдающегося ученого-юриста профессора О. С. Иоффе. Проф. О. С. Иоффе был тесно связан с казахстанской цивилистической школой, он многократно приезжал в Алма-Ату на научные конференции, на обсуждение ленинградских учебников по гражданскому праву. Все его работы, подготовленные в последнее десятилетие, впервые опубликованы в казахстанских изданиях.

ӘлібековС. Т. Қазақстан Республикасының кеден құқығы: Оқулық. — Алматы: - Нұр-пресс, 2007. - 267 б.

Бұл оқулық «Қазақстан Республикасының кеден құқығы» пәніне тиісті типтік бағдарламаға сай дайындалған. Бұл оқулық шықпастан бұрын автормен (1997-2003 жж. аралығында) бірнеше оқу құралы шығарылған. Бұл оқулық студенттерге, оқытушылар мен аспиранттарға және кеден мәселелерімен айналысатын қауымға арналған.

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

ПАРТНЕРЫ

joomla

Разработано Joomlamaster.org.ua совместно с Joomstudio.com.ua