Рухани демалыс сыйлаған кешкі кездесу

Рухани демалыс сыйлаған кешкі кездесу

Қашықтан оқуда сабақ үрдісі жоспарлы түрде жүзеге аса беретіні айқын. Тәлімді, тәрбиелік мәні зор кездесу кештеріне де еш кедергі жоқ. Осындай мақсатта Рита Бекжанқызының ұйымдастыруымен әдеби шығармаларды оқу, талдау, пікірлесу, ой бөлісу ниетінде жазушы, «Жаңбырлы көктем», «Жүрекке оралу» атты әңгімелер жинағының авторы Аягүл Мантаймен Whatsapp желісі арқылы бейне байланысқа шығып, жексенбілік кешті рухани демалысқа айналдырған онлайн кездесу кешінің куәсі болдық. Кешкі кездесудің арнайы қонағы, жазушы Аягүл Мантай қазіргі таңда Ресей елінде, Мәскеу қаласында тұрады. 

Жас қаламгер Аягүл Мантайдың шығармаларында көтерілген  қоғамдық проблемалар, жалпыадамзаттық құндылықтар мен көркем прозадағы кейіпкердің ішкі жан сезімін беру тәсілдері ерекше. Автордың ерекшелігі – өзі таныс емес, жетік зерттемеген тақырыпқа бармай, өмір шындығын, қоғамдағы ахуалды реалистік тұрғыдан жазуында дер едік.

 Aягүл Мaнтaй пpoзacындaғы тағы бір ерекшелік  – қaзaқ прозасында көрініс тапқан тaнымдық, эcтeтикaлық жaңa қaбaттap. Жaһaндaнy кeзeңiндe өмip cүpiп жaтқaн ұлтымызғa еуропалық дүниeтaнымның дa әcep етіп жатқанын байқатқан «Қабір гүлі» туындысы  бiздiң болмысымызға бaтыcтық caлттың дa ықпaлы барын aнық көpceткeн. Бүгiнгi aдaмдap тaғдыpы, жaн apпaлыcы, өмip өкiнiштepi қoғaмдaғы әpбip құбылыcты зepттeйтiн қaлaмгepлepден epeкшe ықылacпен тыңдay мeн түciнyдi тaлaп eтeрі сөзсіз. Ал «Депрессия»  бip жeзөкшe мeн cұлy қыздың қop бoлғaн өмipi жaйлы әлeyмeттiк әңгiмe ғaнa eмec, бұл – тaзaлық пeн мeйipiм тypaлы пәлcaпaлық шығapмa.

Кеш барысында Мақсотова Ләйлі автордың «Бөтен», «Иллюзия» атты туындылары, Жәрдемова Аяжан мен Амантайова Ару «Жүрекке оралу», Чапаева Маржан «Томпақ», Дина Орақ «Қарғыс» туындылары туралы ой бөлісіп, оқыған шаығармаларындағы кейіпкерлердің жaн әлeмiндeгi түpлi ceзiмдiк, пcиxoлoгиялық құбылыcтap, iшкi ceзiм иipiмдepi мен тoлғaныcтaн тyып жaтaтын  суреттеулерді  талдап, оқу барысында туындаған сұрақтарына да жауап алды.

Жaзyшы, дpaмaтypг Дyлaт Иcaбeкoв ағамыз: «Aягүл Мaнтaeвaның әңгiмeлepiнде oқyшы өз өмipiн тaбaды, қияндaғы бeйтaныcқa дa oның өткeн өмipiн caғындыpып, нe бoлмaca, тaп coлapдың бacындaғы oқиғaлapды бaяндaп oтыpғaндaй күйгe жeтeлeйдi» деп бағасын берген. Біздіңше, Aягүл Мантайды epeкшeлeйтiн нәpce – кeз кeлгeн әңгiмeciндe тipшiлiктiң мәнi, ғaлaмның жapaтылыcы, aдaмның бoлмыcы тypaлы құнды oйлaры дер едік. Апайымызбен кездесу, әңгімелесу барысында өзіндік мінез, өзіндік ұстаным иесі екенін айқын байқадық. Жазушы стилін де, иммиджін де қалыптастыратын өзіндік мінез екендігін жазушының сөзінен де, шығармаларынан да анық аңғара алдық. Аягүл Мантайдың әңгімелері адам жанының қатпарларын шынайы ашуымен, ұлттық болмыс пен еуропалық таным-түсінікті әдемі үндестіруімен, жаңашылдық сипатымен құнды екенін бүгінгі  оқырманның сезінері даусыз.  

Сандуғаш Сағидуллиева,

М. Өтемісов атындағы БҚМУ магистранты

 ayigul2204

Гранттық жоба жетістіктері

ГРАНТТЫҚ ЖОБА ЖЕТІСТІКТЕРІ

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті әр үш жыл сайын ғылымның барлық салалары бойынша гранттық жоба конкурсын жариялап отырады. 2018–2020 жылдарға арналған ғылыми жоба конкурсына өз жұмыстарын жіберген шығармашылық топ (ғылыми жетекшісі - әдебиетанушы, педагог-ғалым, қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірін, әдеби сын тарихын, әдеби өлке тарихын, ұлт лирикасының тарихын, туысқан халықтар әдебиетін зерттеуші, өлкетанушы ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, қауымдастырылған профессор Мүтиев Зейнолла Жақсылықұлы)«Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер және қоғам мен мемлекетті жаңғырту жағдайындағы мәдениет, дәстүрлер, құндылықтар салаларындағы зерттеулер бағыты бойынша гранттық жобасын ұтуға қол жеткізді.

Жоба тақырыбының атауы: «Әдеби өлкетану: рухани жаңғыру (Орал өңірі ақын-жазушыларының шығармашылық мұрасы. ХХ-ХХІ ғасырдың басы)» деп аталады. Жобаны ұзақтығы: үш жыл (2018 –2020).

Қазақтың көркем әдебиеті – қазақ ұлтының рухани мәдениетінің біртұтас жүйесі боп табылса, ал оның негізгі қабатын Өлке әдебиеті құрайтыны анық. Яки, әдеби өлкетануды зерттеу арқылы, Әдеби өлке әдебиетін тексеру нәтижесінде Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында атап өткен рухани жаңғыру мәселесіне бір адым жақындаймыз.

Жоба мақсаты: Әдеби өлкетануды зерттеу арқылы Батыс Базақстан аймағының Орал өңірі ақын-жазушыларының әдеби-шығармашылық мұрасын ғылыми тұрғыдан саралауға қол жеткізу. Басты мақсат – өңірдің ақын-жазушыларының ХХ ғасырда және ХХІ ғасырдың басында жарияланған шығармаларын (поэзия, проза, драматургия, т.б.) зерттеп, әдеби-ғылыми тұрғыдан талдап, таразылау бір жүйеге түсіру. Ғылыми-зерттеу нәтижелерін «Әдеби өлкетану: рухани жаңғыру» аталатын кезең-кезеңге бөлінген үш кітаптан тұратын монографияға айналдыру, хрестоматиялар құрастыру. Жоо-да және жалпы білім беретін орта мектепте «Әдеби өлкетану» аталатын элективті курс, факультативтік сабақ енгізу, оның бағдарламасын жасақтау. Таңдау курстарын жүргізу арқылы сапалы білім беру мамұнын байыту, жан-жақты дамыған, өз елін, халқын ерекше сүйетін тұлға қалыптастыруды мақсат ету – әдеби білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі.

 Бүгінгі күні «Әдеби өлкетану» пәні- М. Өтемісов атындағы БҚМУ-да болашақ филолог мамандық студенттеріне таңдау курсы есебінде оқытылып келеді. «Әдеби өлкетануды» болашақта хронологиялық жүйемен элективті курс ретінде жоо-на және факультативтік сабақ түрінде жалпы білім беретін мектепке енгізген жағдайда пәннің атауынан көрініп тұрғандай, аталған курс оқушылар мен студенттерге (магистранттарға) өлкемізге қатысты әдеби мұраларды игеруге толық мүмкіндік береді.

Зерттеу жұмыстары басталған екі жыл (2018, 2019) ішінде «Әдеби өлкетану: қоғамдық сананы рухани жаңғырту (Орал өңірі ақын-жазушыларының шығармашылық мұрасы. ХХ-ХХІ ғасырдың басы)» тақырыбындағы 3 кітаптан тұратын монография (авторлары: топ жетекшісі, ф.ғ.к., доцент, қауымдастырылған профессор Зейнолла Мүтиев, педагогика ғылымдарының магистрі, жетекші ғылыми қызметкер Жангүлім Мұханбетова) мен хрестоматияның (құрастырушылар: ф.ғ.к., доцент, қауымдастырылған профессор Зейнолла Мүтиев, педагогика ғылымдарының магистрі Жангүлім Мұханбетова, философия докторы (PhD), аға ғылыми қызметкер Айдарбек Ақболатов) еңбектің 1-2 кітабы жарық көріп, білім алушылар пайдалана бастады. Зерттеудің 3-кітабы 2020 жылдың аяғында шығады деп күтілуде.

Зерттеудің 1- кітабында (монография: көлемі – 420 бет, хрестоматия: көлемі – 408 бет) Батыс өңірінің ірі әдебиет өкілдері, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихында өзіндік қолтаңбасы бар, ғылыми-ағартушылық, философиялық поэзияның көрнекті өкілі Ш.Бөкеев (1847-1920), ұлт-азатшыл бағыттағы шығармашылық тұлға, көрнекті шайыр Ғ.Қараш (1875-1921), қазақ кеңес әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын һәм айтыскер Х.Өтеғалиева (1889-1984), Ұлы Отан соғысында жалынды жырымен ұлттық рухты оятуға үлес қосып, майдан даласында қаза тапқан А.Жұмағалиев (1915-1942) өмірі мен шығармашылығын талданған.

Сонымен бірге Ұлы Отан соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінде өзіндік өрнегімен танылған прозашы-романшылар, қазақ поэзиясының жауһарлары, ақындар: Қ.Жұмалиев (1907-1968), Т.Жароков (1908-1965), Х.Есенжанов (1908-1975), Ж.Тілеков (1911-1980), С.Сейітов (1917-2007), Ж.Молдағалиев (1920-1989), Б.Аманшин (1924-1985), Б.Ырзабаев (1932-1995) сынды қаламгерлер шығармалары әр қырынан алынып, кеңінен сараланған.

Зерттеудің 2- кітабында (монография: көлемі – 420 бет, хрестоматия: көлемі – 430 бет) 1960-1980 жылдардың қазақ әдебиетіне өзіндік өрнек, тың жаңалық әкелген ақын-жазушылар, әдеби өлкенің көрнекті өкілдер: Қ.Мырза Әли (1935-2011), С.Еркебаев (1935-1997), С.Даумов (1935-2004), Ж.Набиуллин (1936-2012), Қ.Бектұрғанов (1937-2015), Қ.Жұмағалиев (1937-2013), Б.Ойшыбаев (1940-1997), А.Нәріков (1940), А.Сұлтанов (1942-2003), Қ.Қараманұлы (1943), А.Бақтыгереева (1944), М.Есламғалиев (1946-2004), А.Бектұрғанов (1948), Ш.Қыдрниязова (1949) А.Қадырбаева (1950), сынды талантты қаламгерлерлердің шығармашылық шеберханасымен терең таныса алады.

Зерттеудің 3- кітабында 1980-1990 жылдардың жаңашыл ақын-жазушылары: С.Әбдуғалиев (1948-1984), О.Сату (1948), Ж.Мырзәлиев (1948-1998), М.Қажиахметов (1954), Д.Мұштанова (1954), Б.Баймұқанқызы (1956-2006), А.Шахин (1954), З.Сисенғали (1957), Ұ.Сариева (1957), Ғ.Сейтақ (1958), А.Таубаева (1958-2016), С.Хасанов (1960) сынды қаламгерлер туындыларына алғаш рет монографиялық талдау жүргізілуде.

Сондай-ақ Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиеттің өкілдері: Т.Таймасұлы (1965), Б.Ғұбайдуллин (1965), А.Сейтақ (1966), М.Шүйіншәлиева (1967), М.Балмолда (1969), Қ.Құттымұратұлы (1970), Б.Айтболатұлы (1972), Б.Халиолла (1979) т.б. үздік шығармалары тексеріс көзіне алынады.

 

Жоба авторлары зерттеу аясына сай Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларындағы республикалық, академиялық кітапханаларда, кітап мұражайларында, сирек кітаптар мен қолжазбалар залында, ҚР Ұлттық Ғылым академиясы М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында ізденіс жұмыстарын жүргізді. Сонымен бірге Қазан, Уфа қалаларының мемлекеттік университеті кітапханаларында, ұлттық архивтерінде отырып, деректер жинады.

Жоба авторларына сәттілік тілейміз, шығармашылық табыстары мол болсын!

Ғылым бөлімі

«Ұлы Абай мұрасы – өскелең ұрпақты рухани жаңғыртушы әлеует»

«Ұлы Абай мұрасы – өскелең ұрпақты рухани жаңғыртушы әлеует»

Осындай тақырыпта М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті.

Университетіміздің филология факультеті қазақ филологиясы кафедрасының ұйымдастыруымен республикалық ғылыми-практикалық конференция онлайн форматта өткізілді.

Конференция Ұлы Абай мұрасының руханиятымыздағы құндылығы, бүгінгі ұрпақтың тәлім-тәрбиесіндегі маңызы, ұлттық идеологияны қалыптастырудағы рөлі, абайтанудағы жаңаша ғылыми зерттеулердің өзектілігі, сондай-ақ жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша Абай шығармашылығын оқытудағы жаңашыл ізденістер бойынша өзара тәжірибе алмасу мен проблемалардың шешу жолдарын табуға  әдістемелік көмек беру мақсаттарын көздеді.

Конференция жұмысына М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің ғалым-ұстаздары, БҚО білім басқармасы, БҚО тілдерді дамыту басқармасы, Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі және өзге де білім беру ұйымдарының өкілдері, жоғары оқу орнының студенттері мен магистранттары қатысып, онлайн форматта пленарлық мәжілісті жүзге тарта қатысушы тыңдады.

Конференцияға Түркия елінің Анкара қаласынан арнайы қосылған  ғалым, жазушы, Еуразия Жазушылар одағының төрағасы  Якуб Омероглы Түркі өркениетіндегі Абайдың феномендік тұлғасына тоқталып, тек қазақ жұрты үшін ғана емес, Абайдың әлемдік рухани өркениеттік тұлғаға айналғанын атап өтті.

М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Абайтану бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.к. Серікқазы Қорабай «Абай – ренессанстық тұлға» тақырыбында, филология ғылымдарының докторы, профессор Мұрат Сабыр «Абай поэзиясының орта түркілік әдебиетпен сабақтастығы» тақырыбында, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың «Рухани жаңғыру» ғылыми-зерттеу институтының директоры,  п.ғ.д., профессор Абат  Қыдыршаев «Абай мұрасы – рухани кемелдік өзегі» тақырыбында, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың қазақ филологиясы кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Жангелді Шайекенов «Абайды білмек парыз ойлы жасқа...» тақырыбында, М.Өтемісов атындағы БҚМУ қауымдастырылған профессоры, ф.ғ.к. Р.Б. Сұлтанғалиева «Терең ойдың темірқазығы – дана Абайда (Абай іліміндегі ізгілік феномені)» тақырыбында баяндама жасаса, Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің эксперт-мұғалімі Жансауле Мақсотова жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша Абай шығармашылығын оқытудағы жаңашыл ізденістер бойынша өз тәжірибесімен бөлісіп, Абай шығармаларын оқылым  стратегиялары арқылы меңгерту жолдарын көрсетуге арналған сабақ үлгісін көрсетті.

Конференция модераторы, PhD доктор Айдарбек Ақболатов қатысушылар тарапынан айтылған ұсыныстар бойынша пікір алмасуға кезек беріп, конференцияны қорытындылап, барлық қатысушыларға алғысын білдірді.

Филология факультетінің қазақ филологиясы кафедрасы

Поздравляем победителей XII Республиканской предметной Олимпиады по педагогике и психологии

Поздравляем победителей XII Республиканской предметной Олимпиады по педагогике и психологии

Поздравляем команду «Цветы сознания» - студентов кафедры «Педагогика и психология» ЗКГУ им. М.Утемисова во главе с научным руководителем: магистром, старшим преподавателем кафедры Абдираимовой Э.К.  с ПОБЕДОЙ  и занятым 3 призовым местом на XII Республиканской предметной Олимпиаде по педагогике и психологии! Олимпиада прошла 15 апреля 2020 года в дистанционном формате, где приняли участие 4 студента 2 курса образовательной программы «Педагогика и психология».

В это непростое время студенты под руководством Эльмиры Кайрлиевны на высоком уровне продемонстрировали знания по предмету   и отлично проявили свои творческие способности.

 Позади - напряженная интеллектуальная борьба, которая потребовала максимальной концентрации, целеустремленности и воли к победе.

Искренне желаем полноценно реализовать свой потенциал на благо науки! Удачи и вдохновения, творческих успехов и новых побед!

Педагогический факультета

svety-soz2004

Научно-практическая конференция: «Научно-методологические основы развития дистанционного обучения в современных условиях»

В рамках Недели науки организована онлайн международная научно-практическая конференция «Научно-методологические основы развития дистанционного обучения в современных условиях»

На педагогическом факультете 17 апреля 2020 состоялась международная научно-практическая конференция «Научно-методологические основы развития дистанционного обучения в современных условиях». Организаторами конференции выступи Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова. В работе конференции также приняли участие ППС  Оренбургского государственного педагогического университета и ППС Калмыцкого государственного университета  им. Б.Б. Городовикова.

Модераторы: Ергалиева Гульжан Алгазиевна, к.п.н., доцент, декан педагогического факультета ЗКГУ им. М.Утемисова; Айтжанова Акмарал Сагинтаевна, магистр педагогических наук, замдекана педагогического факультета по ВР ЗКГУ им. М.Утемисова; Баюканская Светлана Феликсовна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры дошкольное и начальное образование ЗКГУ им. М.Утемисова.

Конфренция позволила обменяться опытом и объединить усилия педагогов Республики Казахстан и Российской Федерации в решении обозначенных проблем.

         В рамках конференции функционировали пленарное заседание и две  панельные дискуссии. С приветственным словом к участникам конференции обратился кандидат геогерафических наук, ассоциированный профессор, проректор по научной работе и международным связям ЗКГУ им. М. Утемисова Ахмеденов К.М. На пленарном заседании выступили к.п.н., доцент, декан педагогического факультета ЗКГУ им. М. Утемисова Ергалиева Г.А. с докладом на тему «Теоретические и практические аспекты дистанционного обучения», и кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО ОГПУ Королева Ю.А. «Научно-теоретические основы и практика дистанционного обучения в вузе».

На первой панельной дискуссии выступили: Кекеева З.О. – д.п.н., профессор, декан факультета педагогического образования и биологии КалмГУ «Проблемы гуманизма и самоизоляции условиях организации дистанционной формы обучения», а также Воронова А.А. – к.п.н, доцент кафедры специальной психологии  ФГБОУ ВО ОГПУ - «Возможности системы управления курсами moodle для организации дистанционного обучения студентов» и Кенжегалиева А.Ж. – магистр, преподаватель кафедры педагогики и психологии ЗКГУ им.М.Утемисова «Особенности дистанционного обучения студентов с особыми образовательными потребностями».

Вторую  панельную дискуссию  открыла магистр, замдекан педагогического факультета по ВР Айтжанова А.С., далее выступили с докладами, заведующая кафедрой физического воспитания Демченко Л.В.,   старшие преподаватели, магистры – Маденова Л.М. и Балыков Б.А.

         По итогам семинара состоялся обмен научно-теоретическим и практическим опытом, в процессе которого были рассмотрены варианты решения актуальных проблем развития дистанционного обучения в современных условиях. Учитывая актуальность тематики в условиях черезвычайной ситуации, планируется продолжить проведение информационно-образовательных мероприятий, привлекая как отечественных, так и зарубежных ученых, работающих в формате дистанционного обучения.

 

Деканат педагогического факультета

Студенттер мен магистранттар ғалым-ұстазбен кездесті

Студенттер мен магистранттар ғалым-ұстазбен кездесті

Қазақстанның ғылыми қызметкерлері күніне байланысты 17 сәуір күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жаратылыстану-география факультетінің ұйымдастыруымен география кафедрасының доценті, география ғылымдарының кандидаты Татьяна Александровна Терещенкомен студенттер мен магистранттардың кездесуі «ZOOM» байланысында онлайн өткізілді. Кездесу жұмысына факультет профессор-оқытушылары, магистраттар мен студенттер және ғалым-ұстаздың шәкірттері қатынасты. Кездесуге қонақ ретінде Алматы қаласының Қазақ Ұлттық қыздар университетінің ұстаздары Нұрсипа Нұрсаиынқызы Карменова мен Күләш Нұрбергенқызы Мамирова және Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінен Айгүл Мақсатқызы Сергеева қатынасты. Кездесу барысында ұстаз Татьяна Александровна ғылымдағы өмір жолын айтып, география ғылымының қазіргі мәселелеріне тоқталды. Сөз барысында өзінің ұстаздары Ю.Г. Саушкин мен С.А. Ковалев туралы ой қозғап, олардың еңбектеріне тоқталды. Кездесу соңында қатысушы қонақтарымыз сөз алып, өз алғыстарын білдірді. Кездесу «табиғат қоғам шаруашылық» аталатын география ғылымының ең басты қағидасын түсіндірген, ғалым-ұстаз Татьяна Александровнаға зор денсаулық, қажымас қайрат, шәкірттерінің география ғылымының ұлы ғалымдары қатарына қосылсын деген ізгі тілекпен қорытындыланды.

 

Жаратылыстану-география факультетінің деканаты

Студенты ЗКГУ им. М.Утемисова в числе победителей научных и образовательных состязаний

Студенты ЗКГУ им. М.Утемисова в числе победителей научных и образовательных состязаний

15 апреля 2020 года в г. Алматы подвели итоги XII республиканской предметной олимпиады по социологии среди студентов. Интеллектуальное состязание, организованное кафедрой социологии и социальной работы факультета философии и политологии КазНУ им.аль-Фараби при поддержке Фонда Первого Президента РК Елбасы, состоялось в online формате.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с рекомендациями МОН РК, было принято решение о проведении Республиканских предметных олимпиад -2020 в дистанционном формате.

Главная цель проведения олимпиады: отбор, поддержка талантливых и одаренных студентов, развитие творческих способностей, формирование творческого потенциала студентов, увеличение интереса в научных исследованиях, привлечение молодых ученых и студентов для решения научных вопросов в текущем периоде.

Тема конкурса: «Волонтерство в современном обществе: социологическая перспектива». 2020 год объявлен Годом волонтера в Казахстане, как новый этап развития волонтерства, показатель ответственности молодежи и их готовности менять мир к лучшему.

В данной олимпиаде с нашего университета принимали участие студенты образовательной программы 6В03101 «Социология» – Аманғалиева Айбиби, Бекбауова Айымжан, Файзуллина Маржан, в команде под названием «Рухани батыс». Научный руководитель команды – преподаватель, магистр Калиева Ж.А.

В олимпиаде принимали участие команды с разных высших учебных заведений, таких как: Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Казахский Национальный женский педагогический университет, Международный казахско-турецкий университет имени Қожа Ахмет Яссауи, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова.

По итогам соревнования, дипломом l степени Министерства образования и науки РК удостоена команда «Alive» из КазНУ им.аль-Фараби. Серебро разделили команды «Рухани батыс» из ЗКГУ им.М.Утемисова и «Социомен» представляющая ЕНУ им. Л.Гумилева. Третье место получили «Ideal Generation» (КазНацЖенПУ), «Демоскоп 2020» (КарГУ им. Е. Букетова) и «Ясауи» (МКТУ им. Х.А.Ясави).

 

Кафедра всемирной истории и социально-политических дисциплин

факультета истории, экономики и права

olymp04-44

olymp04-44

olymp04-44

olymp04-44

Участие в обучающем вебинаре «Основы проверок на заимствования в системе «Антиплагиат»»

Участие в обучающем вебинаре «Основы проверок на заимствования в системе «Антиплагиат»»

Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова в рамках осуществления политики академической честности и соблюдения научной этики проводит проверку научных трудов и выпускных работ профессорско-преподавательского состава, магистрантов и студентов на предмет определения оригинальности написанных работ через использование автоматизированных компьютерных программ с широкой базой данных. В данном направлении университет активно сотрудничает с АО «Антиплагиат» (г.Москва, Россия), которое на системной основе проводит обучающие вебинары по эффективному использованию программного обеспечения «Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ».

В рамках данного сотрудничества 17 апреля 2020 г. сотрудники отдела науки приняли участие в обучающем вебинаре «Основы проверок на заимствования в системе «Антиплагиат»». В работе вебинара принимали участие представители высших учебных заведений и научных организаций России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Ведущий специалист
Учебно-методического центра АО «Антиплагиат», спикер вебинара О.Филиппова рассказала о возможностях и преимуществах системы обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат»; о проблемах плагиата в науке и образовании; о современной продуктовой линейке системы «Антиплагиат» и др.

Отдел науки

Онлайн конференция: «Студенттік олимпиададан кейінгі ойлар: өсуге арналған жаңа стимул мен жаңа бағыт»

Мәдениет және өнер факультетінде «Студенттік олимпиададан кейінгі ойлар: өсуге арналған жаңа стимул мен жаңа бағыт» атты ғылыми талдау алаңы ZOOM программасы арқылы конференция онлайн түрде өтті

Қазақстанның ғылыми қызметкерлері күніне орай 16 сәуір күні мәдениет және өнер факультетінде «Студенттік олимпиададан кейінгі ойлар: өсуге арналған жаңа стимул мен жаңа бағыт» атты тақырыпта профессорлық-оқытушылар құрамы мен магистранттар, студенттері арасында талдау бағытында ұйымдастырылды. Ғылыми апталық аясындағы шара «ZOOM» байланысы  арқылы жүргізілді. Дөңгелек үстел модераторы, факультет деканы PhD доктор, доцент Қарлығаш Рахымқызы Кажимова наурыз айында ұйымдастырылған республикалық студенттік пәндік олимпиададан жүлделі оралған студенттерді құттықтады. Одан кейін хореография және мәдени тынығу жұмысы кафедрасының оқытушысы, магистр Елекенова Ардақ Бекмирасқызы Алматы қаласында Т.Жүргенов атындағы өнер академиясында өткізілген жоғары оқу орындары студенттерінің ХІІ пәндік олимпиадасының өту барысы туралы баяндады. Кезегімен сөз бастаған «Режиссура» мамандығының 2 - курс студенті, Мәдениет және өнер факультетінің студенттік деканы Қоблан Мирас олимпиададан алған әсерімен бөлісіп, қолдау көрсеткен университет басшылығына барша студенттер атынан алғысын білдірді. «Режиссура» мамандығының 2- курс студенті Нұрқуат Дана олимпиадаға қатысу арқылы тәжірибе алмасу алаңынан өткендіктерін, аталмыш сайыс жаңа бастамалар, тың ізденістерге жол ашқанын атап өтті. Алдағы уақытта академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алып,  ұйымдастырылатын шеберлік-класс пен семинар-тренингтерге қатысу өздерінің өсу жолында көп септігін тигізетінін айтты. Мамандықтың 2-курс студенті Төлеуғалиева Айкөркем олимпиада еліміздегі танымал театр педагогтарының алдында өнер көрсетіп, олардың бағасы мен кеңестерін алғанын атап өтіп, алдағы уақытта қойылым формасын іздеуде, оны көрерменге жеткізу тілін таңдауда қай бағытта шыңдалу керек деген сұрақтарға жауап алғандығы жөнінде айтты. Одан соң осы мамандықтың 2-курс студенті Бейбітов Айбек топ студенттері жұмыла жұмыстанып, ауызбіршіліктерінің арқасында университет намысын сәтті қорғағандарын жеткізді. «Сахна тілі», «Режиссура» пәндері бойынша жүлделі ІІІ орынға лайық деп танылғандарын атап, олимпиадаға арналған сапар топ студенттерін мамандықтары бойынша ғылыми ізденістер жасауға талпындырғанын, биік шыңдарды бағындыруға шабыттандырғанын атап өтті. Конференция барысында сөз алған «Режиссура» мамандығының оқытушысы Сұлтанова Меңдігүл Есләмғалиқызы әркез ізденісте жүретін студенттердің еңбегін бағалап, болашақтарына ақ жол тіледі. Мамандық  бойынша олимпиададан кейінгі ойын қорытындылаған оқытушы Елекенова Ардақ Бекмирасқызы республикалық сайыста жетекшілік жасаған оқытушылардың еңбегін ерекше атап өтті. Студентке сапалы білім беруге жаңашыл қандай бағыттарды ұстану керек, еліміз бойынша театр педагогикасы қандай дәрежеде дамып келеді, мамандық бойынша жаңа заманғы бағдар қандай аспектілерден құралады, білім көшінің алдыңғы қатарында болуымыз үшін қай ұстанымды өзгертіп, қандай жаңашыл қадамдарға баруымыз керек деген секілді сұрақтарға жауап ала алғандығын айтты.

Келесі сөз кезегін «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының оқытушысы Качекова Шынар Ердайынқызы да өз пікірімен бөлісті. Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясына сәндік өнер мамандығы бойынша олимпиадаға Жұбан Айкөркем тоқыма бөлімінен барса, Көбенов Қанат металл бөлімінен барды. ДИ 31, ДИ 21 тобының студенттері Жұбан Айкөркем мен Көбенов Қанат екі бағытта жұмыс жасағаны жөнінде баяндады. Бірінші бағыты графикалық, екінші түрлі – түсті бағыт, тақырыбы «Ұлы даланың жеті қыры» болды. Олимпиаданың жоғары деңгейде өтіп, жүлделі үшінші орынға ие болған жетістіктерімен бөлісті. Конференцияны қорытындылаған факультет деканы студенттерге, магистранттарға, әріптестеріне сәттілік тілеп, ізгі ниетін білдірді.

Мәдениет және өнер факультетінің деканаты

Научный вклад исследовательской лаборатории археологии, этнологии и антропологии ЗКГУ им. М.Утемисова

Научный вклад исследовательской лаборатории археологии, этнологии и антропологии ЗКГУ им. М.Утемисова

Одна из задач научно-исследовательской лаборатории археологии, этнологии и антропологии отдела науки ЗКГУ им.М.Утемисова – поиск, исследование и сохранение археологических памятников Западно-Казахстанской области.

Ежегодно сотрудники лаборатории осуществляют полевые исследования объектов культурного наследия, проводят научные археологические исследования и разведки, а также с целью обнаружения новых памятников археологии этнографии проводят камеральную обработку полученных материалов, подготовку и написание научных отчетов.

Исследовательская лаборатория сотрудничает и поддерживает научные связи с учебными заведениями, республиканскими и местными органами охраны культурного наследия по проблемам историко-культурного и археологического наследия.

C 2018 года совместно с Институтом археологии им. А.Х. Маргулана было возобновлено изучение памятников каменного века на территории Западно-Казахстанской области. Исследования велись в рамках грантовой темы Комитета науки МОН РК - «Каменный век Северо-Восточного Прикаспия». Работы проводились в Таскалинском районе на палеолитической стоянке-мастерской Ешкитау и стоянках позднего каменного века Вавилино 1, Деркул 1. Раскопки на памятнике Ешкитау носили рекогносцировочный характер, был заложен разведочный раскоп, проведены тахеометрическая съемка местности с составлением топоплана, а также осмотр района на перспективы обнаружения палеолитических местонахождений. Палеолитические местонахождения были выявлены на высоких террасах и сопках левого берега р. Деркул с выходами кварцитовидного песчаника. Раскопочные работы на памятниках Вавилино 1 и Деркул 1 дали огромный фактологический материал, представленный костными останками животных, каменными орудиями эпохи энеолита, фрагментами керамики.

В период проведения археологических полевых практик привлекаются студенты и магистранты исторического отделения, что позволяет практикантам закрепить полученные теоретические знания. Участие студентов на всех этапах археологических работ - будь то полевые или камеральные, чертежные работы или работы, связанные с подготовкой материалов к научным отчетам – обязательно.

В 2019 г. сотрудниками противочумной станции был обнаружен надгробный камень в пойме старицы реки Урал. Для определения степени сохранности и точного его места расположения, было проведено совместное выездное обследование в окрестности села Жанама, Акжайыкского района. Каменное надгробие находилось на берегу старицы реки Урал и было частично погружено в воду. Оно состояло из двух фрагментов, каменного полотна и кругообразного навершия. По предположению членов экспедиции, они использовались в качестве подмостка для рыбной ловли, вследствие чего подвергались интенсивной водной эрозии, что в ближайшем будущем привело бы к их полному разрушению. Поскольку камень находился в воде, он был подвергнут обрастанию речными водорослям и моллюсками. Очистка камня в лабораторных условиях, показала то, что две параллельные стороны были орнаментированы в растительном стиле, а на противолежащих параллельных сторонах были нанесены надписи с использованием арабского алфавита на казахском языке. Для расшифровки надписи был приглашен ведущий краевед нашей области, собственный корреспондент республиканской газеты «EgemenQazaqstan» Қазбек Қуттымуратұлы. Лицевая часть камня, подверженная большему воздействию водной эрозии, поэтому менее читабельная, была расшифрована и переведена Қазбеком Қуттымуратұлы как Масқар руы, Өтебай тайпасы, Жағфар. Обратная же сторона дала информацию о том, что данный камень был воздвигнут в 1858 году сыном Габдуллой. Как показала расшифровка полотна и навершия, данные экземпляры относятся к разным захоронениям.

На сегодняшний момент кулпытас готовится занять свое почетное место в музее факультета истории, экономики и права ЗКГУ им. М.Утемисова и нести важную информацию об истории нашего края, тем самым внося свой вклад в профессиональной подготовке будущих поколений историков и краеведов.

Полевые археологические исследования – многоэтапный, сложно организованный процесс изучения древних памятников материальной культуры. Изучение древнейшей истории родного края способствует воспитанию патриотизма, формированию ценностного отношения к явлениям общественной жизни прошлого и современности.

Исследовательская лаборатория археологии,

этнологии и антропологии отдела науки

Еще статьи...

 1. Ғылыми апталық аясында «Бөлме өсімдіктерінің өсуі мен дамуына биологиялық стимулятордың әсері» тақырыбында дөңгелек үстел өтті
 2. Ұлы Отан соғысына қатысқан Орал өңірінің мерген қазақ қыздары
 3. Әбу Насыр әл-Фараби – Ұлы Даланың рухани ұстазы
 4. Әбу Насыр әл-Фараби – Ұлы Даланың рухани ұстазы
 5. Туған өлке тарихын түгендеген жас ғалым
 6. «Химияны ағылшын тілінде қашықтан оқытуды ұйымдастыру» атты студенттердің ғылыми конференциясы өтті
 7. Біліктілікті арттыру курсынан – тәжірибеге
 8. БІЗ БІРГЕМІЗ - Уральск и Аксай уходят на карантин
 9. Мастер-класс
 10. Ұстаздық қызмет – ұлы құрмет
 11. Благодарность – признак благородства души
 12. Жемқорлық – індет, жою - міндет
 13. Спорт – көркі өмірдің , спорт – досың серігің
 14. Ұстазға құрмет
 15. Песня-Ескендир
 16. «Қазақтың Қадыры»
 17. Учитель с большой буквы!
 18. Парасат биігіндегі ұстаз
 19. Ешкім де, ешқашан да ұмытылмайды
 20. Ұлттық бірегейлікті сақтаудағы ҚХА рөлі
 21. Белсенді жастар ой бөлісті
 22. Мәңгілік ел жадында
 23. Отчет по семинару «Современные технологии как инструмент управления качеством образования»
 24. Певец Великой степи
 25. Поистину народный поэт
 26. Растительный мир
 27. Белсенді өмір – жүз жастық ғұмыр
 28. Спорт – денсаулық кепілі
 29. Ғылыми жобаның презентациясы өтті
 30. Аңыз тұлғаға құрмет
 31. Борьба с коррупцией – наш общий долг
 32. Городской семинар: «Паллиативная помощь: психолого-социальные медицинские аспекты»
 33. Рухани жаңғыру – ертеңіміздің кепілі
 34. «IQ MAKHAMBET» өз мәресіне жетті
 35. ЖИТС-ке қарсы бәріміз бірге
 36. «Ақиқат» өз бигінде
 37. Үздіктер қатарында
 38. Тәуелсіздік күні тойланды
 39. Молодежь life
 40. В университете имени М. Утемисова прошел конкурс «БҚМУ жұлдызы - 2019»
 41. Махамбет университеті үздіктерін анықтады
 42. Независимость - священная ценность для всех казахстанцев
 43. «Үздік студент – 2019»
 44. Приятная новости
 45. Үздік магистрант
 46. Әріптес жетістігі
 47. Тарихтан сыр шертті
 48. Интеллектуалды ойын оздырылды
 49. Ақжайық айтысының анасы
 50. «Эрудит» зияткерлік сайысы
 51. Республикалық пікірсайыс турнирі өтті
 52. Спасти Шалкар!
 53. САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚОЛДАЙМЫЗ
 54. БҚМУ-дың жалынды жастары
 55. Эстафеталық ойын жарысы
 56. Адамзаттың Абайы
 57. Дипломант атанды
 58. Лекции профессора
 59. Заңға енген өзгерістер түсіндірілді
 60. «История и структура зоологического музея.Животный мир ЗКО и виды, занесенные в Красную книгу РК»
 61. Круглый стол на тему «Место зоологического музея в воспитании экологически грамотной и культурной личности»
 62. Кітапхана – ұлттық тәрбиенің қайнар көзі
 63. «Научное наследие профессора В. В. Иванова»
 64. Обучающий семинар для сетевых преподавателей ЗКГУ им. М. Утемисова «Создание мультимедиа для электронного учебного курса»
 65. Алтын Орда – ежелгі өркениет естелігі
 66. Жас ғалымдар конференциясы
 67. В бескорыстном служении людям
 68. Абайды тану – қазақты тану
 69. IQ Makhambet
 70. Интеллектуалды ойын өтті
 71. Поэзия – властитель языка
 72. С Днем финансиста!
 73. Студенческая жизнь
 74. Танымдық кеш
 75. Оқулық таныстырылды
 76. Тарихи мекенге сапар
 77. Ғылыми кеңесте
 78. Абай шығармашылығы насихатталды
 79. Шығармашылығымен танысты
 80. Интеллектуалды ойын өтті
 81. Развивая партнерские отношения
 82. «Жатақхана» комедиясы сахналанды
 83. Встреча с творческим человеком
 84. Семинар кураторов в ЗКГУ
 85. «Әбіш – Абыз! Ақырғы аңыз»
 86. Сакен Сейфуллин– неиссякаемый источник поэзии.
 87. «Жас Өркен» бағдарламасының презинтациясы
 88. «Жас Өркен» - твоя уникальная возможность построить успешную карьеру
 89. Абай әлеміне саяхат
 90. Әсем әуен әуелеген
 91. Білім – болашақтың кілті
 92. Еркін форматта өткен кездесу кеші
 93. Низкий Вам поклон… Сегодня ЗКГУ им.М.Утемисова прощается со своим старейшим ветераном - Букаткина Павла Романовича.
 94. Встреча с поэтессой
 95. Шын таланттар бас қосқан күн
 96. Таланттар бас қосқан күн
 97. Религиозная грамотность - требование времени
 98. «Партнерство библиотек вузов: новые формы сотрудничества»
 99. Жемқорлыққа қарсы жиын өтті
 100. БҚМУ жастары – жеңімпаз!

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

ПАРТНЕРЫ

joomla

Разработано Joomlamaster.org.ua совместно с Joomstudio.com.ua