"СОЛТҮСТІК ЕУРАЗИЯ ДАЛАСЫ" СЕГІЗІНШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМЫ

Ресей Ғылым Академиясының Орал бөлімшесінің дала институты (ИС УрО РАН) федералды мемлекеттік бюджеттік ғылым мекемесі http://orensteppe.org/events/symposium/symposiumviii басқа да мүдделі ұйымдармен бірлесіп "Солтүстік Еуразия даласы"атты сегізінші халықаралық симпозиум өткізеді.

Симпозиум 2013 жылдың 09-13 қыркүйегінде Орынбор қаласында өтеді. Тақырыптық бағыттар бойынша жұмыс, "дөңгелек үстелдер" ұйымдастыру, көшпелі отырыстар мен экскурсиялар жоспарлануда. Симпозиум басталар алдында оның материалдарын басып шығару жоспарлануда.

СИМПОЗИУМНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ:

1.Өзекті степеведения. Даланың табиғи және тарихи-мәдени мұрасы.

2.Дала Еуразия ландшафттарының эволюциясы, құрылымы және антропогендік трансформациясы.

3.Далалық аймақтардың ландшафтық, биологиялық және топырақтық әртүрлілігі.

4.Аграрлық далалық жер пайдалану мәселелері және дала ландшафтарын экологиялық оңалту.

5.Дала аймағында табиғатты пайдаланудың экологиялық-гидрологиялық және су шаруашылық аспектілері.

6.Далалық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық және табиғи-ресурстық әлеуеті; далалық табиғатты пайдаланудың экономикалық-географиялық аспектілері.

7.Дала Еуразия: дала аймағын қамтитын мегарегион-трансконтиненталдық тарихи – географиялық кеңістік туралы түсініктерді дамыту.

Бірінші АҚПАРАТТЫҚ ХАТ: RUS WORD-PDF Eng WORD-PDF

Екінші АҚПАРАТТЫҚ ХАТ: RUS WORD-PDF Eng WORD-PDF

ІС-ШАРАНЫҢ АЛДЫН АЛА ҒЫЛЫМИ БАҒДАРЛАМАСЫ: PDF

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:PDF

"СОЛТҮСТІК ЕУРАЗИЯ ДАЛАСЫ" СЕГІЗІНШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМЫ (РГО ДАЛА ФОРУМЫ)

Бірінші Ақпараттық хат

Ресей Ғылым Академиясы Орал бөлімшесінің дала институты (ИС УрО РАН) басқа да мүдделі ұйымдармен бірлесіп "Солтүстік Еуразия даласы"атты сегізінші халықаралық симпозиум өткізеді.

Симпозиум Орынборда 2018 жылдың 09-13 қыркүйегінде өтеді. Тақырыптық бағыттар бойынша жұмыс, "дөңгелек үстелдер" ұйымдастыру, көшпелі отырыстар мен экскурсиялар жоспарлануда. Симпозиум басталар алдында оның материалдарын басып шығару жоспарлануда.

СЕГІЗІНШІ СИМПОЗИУМНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ:

1. Өзекті степеведения. Даланың табиғи және тарихи-мәдени мұрасы.

2. Дала Еуразия ландшафттарының эволюциясы, құрылымы және антропогендік трансформациясы.

3. Далалық аймақтардың ландшафтық, биологиялық және топырақтық әртүрлілігі.

4. Аграрлық далалық жер пайдалану мәселелері және дала ландшафтарын экологиялық оңалту.

5. Дала аймағында табиғатты пайдаланудың экологиялық-гидрологиялық және су шаруашылық аспектілері.

6. Далалық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық және табиғи-ресурстық әлеуеті; далалық табиғатты пайдаланудың экономикалық-географиялық аспектілері.

7. Дала Еуразия: Еуропа мен Азияның дала аймағын қамтитын және оған іргелес орманды дала мен шөл даланы қамтитын мегарегион-трансконтиненталдық тарихи – географиялық кеңістік туралы түсініктерді дамыту.

Симпозиумға қатысу үшін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына 2018 жылдың 01 ақпанына дейін толтырылған тіркеу картасы электронды поштамен жіберілуі тиіс.

ТІРКЕУ КАРТАСЫ

Сегізінші халықаралық симпозиумның қатысушысы

"Солтүстік Еуразия Даласы"»

Тегі, Аты, Әкесінің аты (толық): _____________________________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: _____________________________________________________________________________

Жұмыс орны:

_____________________________________________________________________________

Жұмыс орнының мекенжайы (индексі):

_____________________________________________________________________________

Телефон (байланыс үшін): _____________________________________________________________________________

Факс: _____________________________________________________________________________

Электрондық пошта (байланыс үшін): _____________________________________________________________________________

Баяндама атауы: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Соавторлар: _____________________________________________________________________________

Симпозиумның тақырыптық бағыты: _____________________________________________________________________________

Қатысу нысанын міндетті түрде көрсетіңіз:

- Пленарлық отырыста баяндама

- Тақырыптық отырыста немесе "дөңгелек үстелде" баяндама-тек материалдарды жариялау

Дөңгелек үстелдер тақырыбы бойынша ұсыныстар: ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Күні _______________________________

Нақтыланған мерзімі мен шарттары бар екінші Ақпараттық хат

сізге 2018 жылдың 20 ақпанынан кейін өтінім негізінде жіберілді.

"Солтүстік Еуразия даласы" атты сегізінші халықаралық симпозиум жинағында жариялануға арналған материалдар электрондық пошта арқылы қабылданады This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2018 жылғы 10 сәуірге дейін.

Ұйымдастыру Комитетінің Мекен-Жайы:

460000, Ресей, Орынбор қ., Пионерская к-сі, 11 үй УрО РАН ИС

Грошева Ольга Алексеевна

Тел.: (353-2) 77-44-32; 77-62-47; Факс: (353-2) 77-44-32 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Орынбор, қыркүйек 2018

ҰСЫНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Материалдар симпозиумның негізгі тақырыптық бағыттарына сәйкес келуі тиіс.

Мәтін компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторында, "Times New Roman" шрифті, 12 кегль, 1,5 интервалдан кейін, абзац шегінісі – 1 см, А4 форматындағы қағазда (210х297 мм), сол жақ өрісі – 30 мм, қалғандары – 20 мм терілуі тиіс.

Мақалалар ӘОЖ индексі болуы тиіс. Мақалаға міндетті түрде орыс және ағылшын тілдерінде (көлемі 400 белгіге дейін) аннотация қоса берілуі тиіс.

Материалдарды ресімдеу үлгісі

Баяндама атауы (орыс және ағылшын тілдерінде))

И. И Иванов1, П. П. Петров2 (орыс және ағылшын тілдерінде))

1 ұйымның атауы (орыс және ағылшын тілдерінде))

(ұйымның пошталық мекенжайы, e-mail) (орыс және ағылшын тілдерінде))

2. ұйымның атауы (орыс және ағылшын тілдерінде))

(ұйымның пошталық мекенжайы, e-mail) (орыс және ағылшын тілдерінде))

Аннотация (орыс және ағылшын тілдерінде))

2 бос жолдар

Мақала мәтіні (орыс немесе ағылшын тілдерінде))

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Материалдар мәтінінің көлемі 6 бетке дейін, соның ішінде суреттер, кестелер, схемалар ретімен нөмірленеді. Негізгі мәтін үшін "Times New Roman" шрифті, майсыз, 12 кегль қолданылады. Кез келген тыныс белгісі алдыңғы сөзбен бірге теріледі және одан кейінгі бір бос орынмен бөлінеді. Сөздерді автоматты түрде тасымалдауға жол берілмейді. Мәтінді теру кезінде "сызықша" және "сызықша"белгілерін дұрыс пайдалануға назар аудару керек. Көбейту белгісі шынайы болуы тиіс.

Суреттер мен кестелер мәтін бойынша оларға сілтемеден кейін орналастырылады. Сонымен қатар, әрбір кесте мен суреттің электрондық нұсқасы олар құрылған бағдарлама форматында жеке файлға жазылады. Графикалық материалдар (тек ақ-қара) Adobe Photoshop (6 нұсқаға дейін), Adobe Illustrator (9 нұсқаға дейін) бағдарламаларында орындалады және 300 dpi-ден кем емес рұқсаты бар *tif, *jpg форматында жеке файлдар түрінде ұсынылады.

Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелер квадрат жақшадағы нөмірлермен көрсетіледі - [3],

әдебиеттер тізіміндегі тиісті нөмірлерге сәйкес келеді.

Әдебиеттер тізімі (12 тармаққа дейін) ГОСТ 7.0.5–2008 " библиографиялық

сілтеме. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері " және мәтіннің соңында орналастырылады; 1 жолдан кейін бас әріптермен (қаріптік бөлусіз) мынадай сөздер басылады: ортасында тураланатын әдебиеттер тізімі.

Төменде бір интервалдан кейін әліпбилік ретпен барлық пайдаланылған көздер аталады. Алдымен жұмыстар орыс тілінде, содан кейін — шет тілінде жүргізіледі. Бір автордың жеке жұмыстары хронологиялық ретпен орналастырылады.

Тек жалпыға белгілі қысқартуларға ғана жол беріледі. Әдебиеттер тізімінде барлық дәйексөз алынған жұмыстарды көрсету міндетті.

Гранттарға және зерттеудің басқа да қаржыландыру көздеріне сілтемелер мақаланың соңында орналастырылады және жартылай қалың курсивпен бөлінеді.

"Солтүстік Еуразия даласы" атты сегізінші халықаралық симпозиум жинағында жариялануға арналған материалдар электрондық пошта арқылы қабылданады This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2018 жылғы 10 сәуірге дейін.

Электрондық хат тақырыбы – сегізінші симпозиум, тіркелген файлдың атауы – бірінші автордың тегі және тақырыптық бағыт нөмірі (мысалы: Иванов_2).

 

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua