Ынтымақтастық хабарландыруы

Красноярскідегі 2019 жылғы 29-шы Дүниежүзілік қысқы универсиада

2018-12-27 13:01:42

"СОЛТҮСТІК ЕУРАЗИЯ ДАЛАСЫ" СЕГІЗІНШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМЫ

2018-08-03 06:07:16

Ресей Ғылым Академиясының Орал бөлімшесінің дала институты (ИС УрО РАН) федералды мемлекеттік бюджеттік ғылым мекемесі http://orensteppe.org/events/symposium/symposiumviii басқа да мүдделі ұйымдармен бірлесіп "Солтүстік Еуразия даласы"атты сегізінші халықаралық симпозиум өткізеді.

Симпозиум 2013 жылдың 09-13 қыркүйегінде Орынбор қаласында өтеді. Тақырыптық бағыттар бойынша жұмыс, "дөңгелек үстелдер" ұйымдастыру, көшпелі отырыстар мен экскурсиялар жоспарлануда. Симпозиум басталар алдында оның материалдарын басып шығару жоспарлануда.

СИМПОЗИУМНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ:

1.Өзекті степеведения. Даланың табиғи және тарихи-мәдени мұрасы.

2.Дала Еуразия ландшафттарының эволюциясы, құрылымы және антропогендік трансформациясы.

3.Далалық аймақтардың ландшафтық, биологиялық және топырақтық әртүрлілігі.

4.Аграрлық далалық жер пайдалану мәселелері және дала ландшафтарын экологиялық оңалту.

5.Дала аймағында табиғатты пайдаланудың экологиялық-гидрологиялық және су шаруашылық аспектілері.

6.Далалық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық және табиғи-ресурстық әлеуеті; далалық табиғатты пайдаланудың экономикалық-географиялық аспектілері.

7.Дала Еуразия: дала аймағын қамтитын мегарегион-трансконтиненталдық тарихи – географиялық кеңістік туралы түсініктерді дамыту.

Бірінші АҚПАРАТТЫҚ ХАТ: RUS WORD-PDF Eng WORD-PDF

Екінші АҚПАРАТТЫҚ ХАТ: RUS WORD-PDF Eng WORD-PDF

ІС-ШАРАНЫҢ АЛДЫН АЛА ҒЫЛЫМИ БАҒДАРЛАМАСЫ: PDF

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:PDF

"СОЛТҮСТІК ЕУРАЗИЯ ДАЛАСЫ" СЕГІЗІНШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМЫ (РГО ДАЛА ФОРУМЫ)

Бірінші Ақпараттық хат

Ресей Ғылым Академиясы Орал бөлімшесінің дала институты (ИС УрО РАН) басқа да мүдделі ұйымдармен бірлесіп "Солтүстік Еуразия даласы"атты сегізінші халықаралық симпозиум өткізеді.

Симпозиум Орынборда 2018 жылдың 09-13 қыркүйегінде өтеді. Тақырыптық бағыттар бойынша жұмыс, "дөңгелек үстелдер" ұйымдастыру, көшпелі отырыстар мен экскурсиялар жоспарлануда. Симпозиум басталар алдында оның материалдарын басып шығару жоспарлануда.

СЕГІЗІНШІ СИМПОЗИУМНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ:

1. Өзекті степеведения. Даланың табиғи және тарихи-мәдени мұрасы.

2. Дала Еуразия ландшафттарының эволюциясы, құрылымы және антропогендік трансформациясы.

3. Далалық аймақтардың ландшафтық, биологиялық және топырақтық әртүрлілігі.

4. Аграрлық далалық жер пайдалану мәселелері және дала ландшафтарын экологиялық оңалту.

5. Дала аймағында табиғатты пайдаланудың экологиялық-гидрологиялық және су шаруашылық аспектілері.

6. Далалық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық және табиғи-ресурстық әлеуеті; далалық табиғатты пайдаланудың экономикалық-географиялық аспектілері.

7. Дала Еуразия: Еуропа мен Азияның дала аймағын қамтитын және оған іргелес орманды дала мен шөл даланы қамтитын мегарегион-трансконтиненталдық тарихи – географиялық кеңістік туралы түсініктерді дамыту.

Симпозиумға қатысу үшін ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына 2018 жылдың 01 ақпанына дейін толтырылған тіркеу картасы электронды поштамен жіберілуі тиіс.

ТІРКЕУ КАРТАСЫ

Сегізінші халықаралық симпозиумның қатысушысы

"Солтүстік Еуразия Даласы"»

Тегі, Аты, Әкесінің аты (толық): _____________________________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: _____________________________________________________________________________

Жұмыс орны:

_____________________________________________________________________________

Жұмыс орнының мекенжайы (индексі):

_____________________________________________________________________________

Телефон (байланыс үшін): _____________________________________________________________________________

Факс: _____________________________________________________________________________

Электрондық пошта (байланыс үшін): _____________________________________________________________________________

Баяндама атауы: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Соавторлар: _____________________________________________________________________________

Симпозиумның тақырыптық бағыты: _____________________________________________________________________________

Қатысу нысанын міндетті түрде көрсетіңіз:

- Пленарлық отырыста баяндама

- Тақырыптық отырыста немесе "дөңгелек үстелде" баяндама-тек материалдарды жариялау

Дөңгелек үстелдер тақырыбы бойынша ұсыныстар: ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Күні _______________________________

Нақтыланған мерзімі мен шарттары бар екінші Ақпараттық хат

сізге 2018 жылдың 20 ақпанынан кейін өтінім негізінде жіберілді.

"Солтүстік Еуразия даласы" атты сегізінші халықаралық симпозиум жинағында жариялануға арналған материалдар электрондық пошта арқылы қабылданады This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2018 жылғы 10 сәуірге дейін.

Ұйымдастыру Комитетінің Мекен-Жайы:

460000, Ресей, Орынбор қ., Пионерская к-сі, 11 үй УрО РАН ИС

Грошева Ольга Алексеевна

Тел.: (353-2) 77-44-32; 77-62-47; Факс: (353-2) 77-44-32 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Орынбор, қыркүйек 2018

ҰСЫНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Материалдар симпозиумның негізгі тақырыптық бағыттарына сәйкес келуі тиіс.

Мәтін компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторында, "Times New Roman" шрифті, 12 кегль, 1,5 интервалдан кейін, абзац шегінісі – 1 см, А4 форматындағы қағазда (210х297 мм), сол жақ өрісі – 30 мм, қалғандары – 20 мм терілуі тиіс.

Мақалалар ӘОЖ индексі болуы тиіс. Мақалаға міндетті түрде орыс және ағылшын тілдерінде (көлемі 400 белгіге дейін) аннотация қоса берілуі тиіс.

Материалдарды ресімдеу үлгісі

Баяндама атауы (орыс және ағылшын тілдерінде))

И. И Иванов1, П. П. Петров2 (орыс және ағылшын тілдерінде))

1 ұйымның атауы (орыс және ағылшын тілдерінде))

(ұйымның пошталық мекенжайы, e-mail) (орыс және ағылшын тілдерінде))

2. ұйымның атауы (орыс және ағылшын тілдерінде))

(ұйымның пошталық мекенжайы, e-mail) (орыс және ағылшын тілдерінде))

Аннотация (орыс және ағылшын тілдерінде))

2 бос жолдар

Мақала мәтіні (орыс немесе ағылшын тілдерінде))

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Материалдар мәтінінің көлемі 6 бетке дейін, соның ішінде суреттер, кестелер, схемалар ретімен нөмірленеді. Негізгі мәтін үшін "Times New Roman" шрифті, майсыз, 12 кегль қолданылады. Кез келген тыныс белгісі алдыңғы сөзбен бірге теріледі және одан кейінгі бір бос орынмен бөлінеді. Сөздерді автоматты түрде тасымалдауға жол берілмейді. Мәтінді теру кезінде "сызықша" және "сызықша"белгілерін дұрыс пайдалануға назар аудару керек. Көбейту белгісі шынайы болуы тиіс.

Суреттер мен кестелер мәтін бойынша оларға сілтемеден кейін орналастырылады. Сонымен қатар, әрбір кесте мен суреттің электрондық нұсқасы олар құрылған бағдарлама форматында жеке файлға жазылады. Графикалық материалдар (тек ақ-қара) Adobe Photoshop (6 нұсқаға дейін), Adobe Illustrator (9 нұсқаға дейін) бағдарламаларында орындалады және 300 dpi-ден кем емес рұқсаты бар *tif, *jpg форматында жеке файлдар түрінде ұсынылады.

Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелер квадрат жақшадағы нөмірлермен көрсетіледі - [3],

әдебиеттер тізіміндегі тиісті нөмірлерге сәйкес келеді.

Әдебиеттер тізімі (12 тармаққа дейін) ГОСТ 7.0.5–2008 " библиографиялық

сілтеме. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері " және мәтіннің соңында орналастырылады; 1 жолдан кейін бас әріптермен (қаріптік бөлусіз) мынадай сөздер басылады: ортасында тураланатын әдебиеттер тізімі.

Төменде бір интервалдан кейін әліпбилік ретпен барлық пайдаланылған көздер аталады. Алдымен жұмыстар орыс тілінде, содан кейін — шет тілінде жүргізіледі. Бір автордың жеке жұмыстары хронологиялық ретпен орналастырылады.

Тек жалпыға белгілі қысқартуларға ғана жол беріледі. Әдебиеттер тізімінде барлық дәйексөз алынған жұмыстарды көрсету міндетті.

Гранттарға және зерттеудің басқа да қаржыландыру көздеріне сілтемелер мақаланың соңында орналастырылады және жартылай қалың курсивпен бөлінеді.

"Солтүстік Еуразия даласы" атты сегізінші халықаралық симпозиум жинағында жариялануға арналған материалдар электрондық пошта арқылы қабылданады This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2018 жылғы 10 сәуірге дейін.

Электрондық хат тақырыбы – сегізінші симпозиум, тіркелген файлдың атауы – бірінші автордың тегі және тақырыптық бағыт нөмірі (мысалы: Иванов_2).

 

Хабарландыру!

2018-06-08 11:31:43

2018 жылдың шілде, қыркүйегінде Экономика университетинде (г. Быдгощ, Польша) «Еуропалық Одақтағы менеджмент, туризм саласында басқару және рекреация» 5 күндік қарқынды курс

 

Құрметті әріптестер, білім алушылар!
"Болашақ" халықаралық стипендиялық бағдарламасына қатысу үшін құжаттар қабылдау жалғасады.

 

Малай-Уэльс Халықаралық университетінде (Куала Лумпур қ., Малайзия) ағылшын тілі курстары.

 

Жазғы спорттық-рекреациялық лагерь жиыны шілде айында Экономика Университетінде (Быдгощ қ., Польша).

 

СЕРІКТЕСТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ МЕН ОҚЫТУШЫЛАРЫН ЖАЗҒЫ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӨТКІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫС 16-22.07.2018 ж. (тағылымдама бөлігі – 20-22.07-Амстердамда ұйымдастырылады).

Хабарландыру!

2018-05-17 13:25:36

Хабарландыру!


21.05.2018 жылы 209 ауд. факультеттің оқу гранттарын тағайындау конкурсы арналған бағыт шетелде оқу үшін академиялық ұтқырлық бағдарламасы. Грант тұруға (120 күн), визаны және медициналық сақтандыруды ресімдеуге, іссапар шығындарын өтейді.
Байқауға қатысушылар:
Байқауға академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға өтінім берген студенттер (грант) қатысады. Академиялық ұтқырлық конкурсына қатысу үшін қажетті құжаттар:
- сауалнама;
- Білім алушының 2 өтініші;
- төлқұжат көшірмесі;
- қазақ тілінде негіздеме-өтініш (уәждемелік хат)./ орыс. яз. және ағылш.;
- 2 ұсыныс хат каз/рус./ ағылш. тілінде;
- транскрипт (қазақ., орыс. және ағылш.);
- 082 / Е медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін);
- тілдерді білу туралы сертификат (ағылшын тілі-IELTS, TOEFL; түрік, испан, неміс және т. б–);
- фото 3х4, 6 дана.

Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін өтініштер 2017 жылдың 21 мамырына дейін қабылданады.
Виза алуға байланысты мәселелерді уақтылы шешу үшін құжаттарды ерте беру құпталады.
Қосымша ақпарат алу үшін Болон үдерісі орталығына, 1 корпус, 110 каб. хабарласуға болады.

Қажетті құжаттар тізімі және барлық нысандар сілтеме бойынша қолжетімді

ҚР Білім және ғылым министрлігі Тәжікстан Республикасының Жоғары оқу орындарында оқуға конкурс жариялайды

2018-04-16 06:50:59

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 2000 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасының Үкіметі арасындағы білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы Келісім шеңберінде Тәжікстан Республикасының жоғары оқу орындарында бакалавриат (40 орын) және магистратура (10 орын) бағдарламалары бойынша оқуға конкурс жариялайды.
Келісімге сәйкес қарастырылған:
- тегін оқыту;
- ЖОО жатақханасында тұру;
- білім алушыларға арналған стипендия (шамамен 4000 теңге).
ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУДЫҢ СОҢҒЫ МЕРЗІМІ-2018 ЖЫЛҒЫ 20 МАМЫР.
Үміткерлерді іріктеудің негізгі өлшемдері:
- білім туралы құжаттың орташа балы
Шетелде, соның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға арналған жолдама ережелеріне сәйкес аттестаттың орташа балы 5,0-ден 4,5-ке сәйкес болуы тиіс; 4.0-ден GPA 3.0 бакалавр дипломы.
Тәжікстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқуға үміткерлер келесі құжаттарды ұсынуы қажет::
шетелде оқуға негіздеме-өтініш (еркін нысанда);
қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетелге оқуға кететін Қазақстан Республикасы азаматының толтырылған сауалнамасы;
жеке куәліктің және/немесе ұлттық паспорттың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған));
мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттардың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған));
- мектеп түлектері үшін: 9 сынып үшін куәлік, 10-11 сынып үшін үлгерімі туралы мектеп мөрімен расталған табель,мектеп директорымен расталған мектеп бітірушінің мәртебесі туралы анықтама;
- студенттер үшін: дипломның немесе аттестаттың нотариалды расталған көшірмелері және сынақ кітапшасынан үзінді (немесе транскрипт), оқу бөлімімен расталған ЖОО бітірушінің мәртебесі туралы анықтама.
"Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) нысан бойынша Медициналық анықтама);
бар болған жағдайда грамоталардың, сертификаттардың, дипломдардың, алғыс хаттардың көшірмелері;
ұсыным хаттар, бар болған жағдайда;
транскрипт (бакалавриат немесе магистратура бағдарламалары бойынша шетелдік жоғары оқу орындарына өз бетімен түскен немесе оқитын адамдар үшін). Бұл ретте нотариалды куәландырылған қазақ немесе орыс тілдеріндегі аударма ұсынылады.
Тәжікстан Республикасының жоғары оқу орындары мен мамандықтары бойынша ақпарат қоса беріледі (Қазақстан Республикасының азаматтарына арналған қабылдау жоспары).
Өтінімді 2 папкада жасау қажет (1 түпнұсқа, 1 көшірме).
Құжаттар құжат тігілетін папкаға тігіледі. Құжат тігілетін мұқабада: аты-жөні, мекен-жайы, телефоны, болжамды білім беру ұйымының атауы, мамандығы көрсетілуі қажет.
Құжаттарды қабылдау жұмыс күндері сағат 09.00–ден 17.30 – ға дейін (13.00-14.30-түскі үзіліс) Астана қаласы, Сол жағалау, Мәңгілік Ел көшесі, 8, "Алтын Орда" БО, 5 қабат, 501 кабинет мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.
Тел.: + 7 (7172) 24-93-86.
 

Ынтымақтастық оқиғалары

Қаратөбе ауданы әкімдігі өкілдерінің университет түлектерімен кездесуі

2019-04-09 09:39:09

IMG 5707 miniТүлектерді жұмысқа орналастыру бағытында университетте Қаратөбе ауданы әкімдігі өкілдерінің бітіруші курс студенттерімен кездесуі ұйымдастырылып өткізілді. Кездесуге Қаратөбе ауданы әкімінің орынбасары Сұлтан Жасұлан Кәрелұлы, аудандық білім беру бөлімінің басшысы Ғарапшиев Берікжан Ғарапшаұлы және барлық факультеттер бойынша бітіруші түлектер қатысты. Кездесуді университеттің оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі проректоры Әсет Сембайұлы Тасмағамбетов сөз сөйлеп ашты. Сөз алған аудан әкімінің орынбасары Жасұлан Кәрелұлы Қаратөбе ауданының қазіргі әлеуметтік-экономикалық даму барысы, тыныс-тіршілігі, жас мамандарға деген қажеттіліктер, оларға көрсетілетін әлеуметтік қолдау шаралары мен жүзеге асырылып жатқан «Дипломмен ауылға», т.б. мемлекеттік бағдарламалар туралы кеңінен тоқталып өтті. Кездесуде сөз алған аудандық білім беру бөлімінің басшысы Берікжан Ғарапшаұлы ауданға қажетті педагогикалық кадрларға, олардың нақты оқу жүктемелеріне, баспанамен қамту мәселелеріне, еңбек жалақыларына, білім беру ісіндегі ауданның жеткен жетістіктеріне тоқтала келе, түлектерді ауданға жұмысқа орналасуға шақырды. Кездесуге қатысқан физика-математика факультетінің деканы Айгүл Бақтығалиқызы Медешова ауданда қолға алынып жатқан шараларға жоғары баға бере отырып, жас түлектерді туған жеріне барып қызмет етуге шақырды. Кездесу барысында студенттер сұрақтар қойып, оларға жауаптар алды.  

 

IMG 5713 mini

IMG 5721 mini

IMG 5724 mini

«Қаржы орталығы» АҚ-ның өкілдерімен кездесу

2019-03-29 10:29:10

IMG 4209 miniҮстіміздегі жылдың 26 наурыз күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің акт залында «ауылдық квота» шеңберінде және мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алып жатқан бітіруші курс студенттері мен магистранттарының «Қаржы орталығы» АҚ-ның өкілімен кездесуі ұйымдастырылды.

Кездесудің басты мақсаты – оқуды бітірген соң міндетті жұмыс жасап өтеу бойынша ҚР «Білім» туралы Заңының және басқа да нормативтік құқықтық актілердің нормалары туралы бітіруші түлектерге жан-жақты толық ақпарат беру және түсіндіру. Кездесуге университетіміздің барлық факультеттерінің «ауылдық квота» шеңберінде және мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алып жатқан бітіруші курс студенттері мен магистранттары қатысты. Шараға Нұр-Сұлтан қаласындағы «Қаржы орталығы» АҚ-ның әлеуметтік жобалар мониторингі департаментінің маманы Серікқали Ақзира Серікқалиқызы арнайы қатысты. Кездесуде сөз алған Серікқали Ақзира бітіруші түлектерге оқуды бітірген соң міндетті жұмыс жасап өтеу бойынша ҚР «Білім» туралы Заңының және басқа да нормативтік құқықтық актілердің нормалары туралы жан-жақты толық ақпарат берді. Кездесу барысында бітіруші студентер мен магистранттар аталған мәселелер бойынша өз сұрақтарын қойып, оларға жауаптар алды. Кездесу пікірталас, диалог, сұрақ-жауап түрінде өтті.  

 

IMG 4180 mini

IMG 4194 mini

IMG 4200 mini

Қос дипломды білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды

2019-03-06 11:17:45

ҚОС ДИПЛОМДЫ БІЛІМ БЕРУ

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (БҚМУ) мен Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов ұлттық зерттеу мемлекеттік университеті (СМУ) арасындағы қос дипломды білім беру саласындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талдау мақсатында 2019 жылдың 26-28 ақпаны аралығында оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор, тарих ғылымдарының докторы Ә.С.Тасмағамбетов бастаған БҚМУ ғалымдары: қос дипломды білім беру бөлімінің жетекшісі, техника ғылымдарының докторы, профессор Г.С.Гумаров, филология факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының кандидаты Ә.С.Мұханбетқалиев,  педагогика және психология кафедрасының доценты, тарих ғылымдарының докторы Н.Ә.Әділбаева,  орыс филологиясы кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Г.С.Умаровалар  Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов ұлттық зерттеу мемлекеттік университетіне (Ресей Федерациясы) іссапарға барды.  Сапардың негізгі мақсаты бакалавриат пен магистратураның қос дипломды білім беру бағдарламаларын талқылап келісу мен дайындау болды.

 

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ның өкілдерімен кездесу

2019-02-05 10:37:32

IMG 5567 mini

 05.02.2019 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің акт залында 3-4 курс студенттерінің «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ның өкілімен кездесуі ұйымдастырылды. Кездесудің басты мақсаты – университет бітіруші түлектерге «Болашақ» стипендиясы, Үкіметаралық гранттар және шетелдік серіктес ЖОО атынан берілетін гранттар туралы жан-жақты толық мәлімет беру, түсіндіру, аталған бағдарламаларды кеңінен насихаттау болып табылады. Кездесуге университетіміздің барлық факультеттерінің 3-4 курс студенттері, профессор-оқытушылар құрамы, құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері қатысты. Шараға Астана қаласындағы «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ-ның конкурстық рәсімдерді ұйымдастыру департаментінің менеджері Токпаева Гүлмира Ерболатқызы арнайы қатысты. Кездесуде сөз алған Токпаева Гүлмира студенттерге «Болашақ» стипендиясы, Үкіметаралық гранттар және шетелдік серіктес ЖОО атынан берілетін гранттар туралы жан-жақты толық мағлұмат беріп өтті. Кездесу барысында түлектер аталған бағдарламалар төңірегінде өз сұрақтарын қойып, оларға жауаптар алды. Кездесу пікірталас түрінде өтті.

IMG 5548 mini

IMG 5554 mini

«Самрұқ-Қазына» АҚ Корпоративті университеті өкілдерімен кездесу

2018-11-27 12:06:46

IMG 8748 mini

22.11.2018 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің акт залында бітіруші курс студенттерінің «Самрұқ-Қазына» АҚ Корпоративті университеті өкілімен кездесуі ұйымдастырылды. Кездесудің басты мақсаты – университет бітіруші түлектерге «Самрұқ-Қазына» АҚ бастамасымен 2017 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатқан «Жас өркен» бағдарламасын түсіндіру, насихаттау болып табылады. Аталған шараға «Самрұқ-Қазына» АҚ-ң корпоративті оқытуды дамыту орталығының маманы Кинисова Дарина арнайы қатысты. Кездесуге сондай-ақ университет түлектерімен қатар Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің түлектері де қатысты. Кездесуді жастар ісі жөніндегі комитет жетекшісі Ж.Е.Ешимова ашты. Сөз алған «Самрұқ-Қазына» АҚ-ң корпоративті оқытуды дамыту орталығының маманы Кинисова Дарина түлектерге «Жас өркен» бағдарламасы туралы толық ақпарат беріп өтті. Кездесу барысында түлектер өз сұрақтарын қойып, жауаптар алды. Кездесу соңында түлектерге арнайы дайындалған ақпараттық буклеттер таратылды.  

 

IMG 8761 mini

IMG 8766 mini

IMG 8771 mini

Ынтымақтастық бейнетекасы

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua