Философия

Мырзалы С. Философия.-А.:Бастау, 2008.-644 б.

Оқулықта философияның өзіндік санасы - тарихы талданған. Философияның негізгі тарауы болып саналатын «Болмыс» ұғымына талдау жасалып, оны нақтылай түсетін басқа да категориялардың мазмұны, методологиялық мән мағынасы қарастырылған.

Студенттер мен аспиранттарға, жалпы философиямен әуестенетіндерге арналған.

Ғылым тарихы мен философиясы: Оқулық. — Алматы: Раритет, 2008. — 368 б.

Оқулық ғылым тарихы мен философиясының ең түбегейлі мәселелерін қамтиды, яғни ғылым тарихы мен философиясын олардың салааралық байланыстылығын философиялық-методологиялық тұрғыдан қарастырады.

Оқулық жоғары оқу орындарының магистранттары мен аспиранттарына және ғылым тарихы мен философиясынан кандидаттық емтихан тапсырушыларға арналған.

Есім Ғ. Данышпан Шәкәрім. — Алматы: Атамұра, 2008. - 336 бет.

Бұл кітапта Шәкәрімнін қырық өлеңін герменевтикалық тұрғыдан талдау арқылы оның даналық дүниетанымын көрсетуге талпыныс жасадық. Сонымен қатар ақынның 1912 жылы «Айқап» журналында жарияланған бес сауалына тұңғыш рет жауап-ізденіс жасалды.

Кітап қазақ философиясының тарихымен, мәдениеті мен, әдебиетімен шұғылданатын оқырмандарға арналған.

Саяси философия. Ойлар, тұжырымдар. - Алматы. "Ел-шежіре'- 2006. - 256 бет.

Бұл кітап саяси философияның өзекті мәселелеріне арналған отандық ғылымдағы тұңғыш еңбек. Он бес жылдық егемендік тарихы бар еліміздегі саяси оқиғалар, өркениеттік үрдістер, қоғам өміріндегі тіл, ділге қатысты айтулы мәселелерге автор философиялық түсініктер, талдаулар жасаған.

Кітап студенттер мен аспираттарға және зиялы қауьмға арналған.

Кохановскин В.П. Основы философии науки : учебное пособие для аспирантов/ В.П. Кохановский [и др.]. — Изд. 6-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 603, [1] с.

Основное внимание уделено философскому анализу науки как специфической системы знания, формы духовного производства и социального института.

Пособие рассчитано прежде всего на аспирантов и соискателей, готовящихся к экзаменам кандидатского минимума, а также на научных работников, студентов и всех желающих составить собственное представление о философской рефлексии над развитием науки.

Голубинцев В.О. Философия науки /В.О. Голубинцев, А.А. Данцев, В.С. Любченко. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 541, [1] с.

Учебник предназначен для студентов всех направлений и специальностей вузов. В нем раскрывается соотношение науки и философии, излагаются взгляды на предметную область философии науки. Показывается роль науки в решении глобальных проблем современной техногенной цивилизации.

Артемьев А.И. Дінтану: Жалпы дінтану негіздері, діндер тарихы, Қазақстандағы діндер. - Алматы, Бастау, 2008, - 569 бет.

Бұл - біздің елімізде дінтану бойынша қазақи шындықтар мен өзгешеліктерді ескере отырып жазылған алғашқы іргелі еңбек. Ол ең алдымен жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, сонымен қатар мектеп мұғалімдеріне арналған. Дегенмен материалдың жалпыға түсінікті баяндалғанын есепке алып, бұл кітапты философияға, діндер тарихына қызығушылық танытатын көпшілік оқырман қауымға да ұсынуды жөн көрдік.

Сидоров Н. Р. Философия образования. Введение. — СПб.: Питер, 2007. — 304 с: ил — (Серия «Учебное пособие»).

Книга посвящена актуальной для современного образования теме. Автор предлагает собствешый оригинальный подход в определении предметного поля философии образования. Книга написана живым, доступным языком, в форме диалога агора с читателем.

Она адресована, в первую очередь, студентам и преподавателям педагогических вузов, а также всем тем, кто интересуется данными проблемами.

Сауалнама - Анкета

VIRTUAL TOUR

PARTNERS

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua