Социально-гуманитарные дисциплины

Социология. - Алматы: "Білім", 2005. - 160 бет.

Социологияның бұл лекциялар курсы коғам өміріндегі күрделі күбылыстар мен процестерді, олар жөніндегі социологиялық теориялардың мөнін тұсінуге, сөйтіп оларға саналы түрде араласуға көмектесуі тиіс. Мүнда қоғамтану жайындағы білімнің негізгі салалары — социология ғылымының шығуы мен дамуы, жалпы социологиялык теориялардың негізгі бағыттары, социологиялық зерттеулердің өдіс-төсілдері мен өдістемесі.

Нұрышева Г.Ж. Философия : Оқу құралы. - Алматы: «Зият Пресс», 2006.- 204 б.

Кредиттік технология жүйесіне сай дайындалған оқу қүралында философия пәні бойынша лекциялар курсы, сонымен қатар силлабус, практикалық сабақтар мен студенттің өзіндік жұмысының үлгілері беріліп, күрделі философиялық тақырыптар түсінікті тілде баяндалған. Оқу қүралы студенттер мен оқытушыларға, философия пәніне қызығушылық танытушы кепшілік қауымға арналған.

Рахметов Қ. Ж., Болатова А.Н., Исмағамбетова З.Н., Социология. Алматы: «Өлке» баспасы, 2005 ж. - 256 бет.

Ұсынылып отырған "Социология" оқулығын авторлар оқу процесінде сынаған; ТМД мемлекеттеріндегі,соның ішінде Қазақстан Республикасындағы және әлемдік қауымдастықтағы әлеуметтік процестерді ескеретін материалдар енген.

Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных отношений: анализ российских и западных теорий.-М.: Аспект Пресс, 2006.-238 с.

Для магистрантов, аспирантов и преподавателей социологии и междун.отношений, для всех, интересующихся соц.основами мировых полит. процессов.

Сауалнама - Анкета

VIRTUAL TOUR

PARTNERS

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua