About results of reception of entrance examinations in WKSU magistracy of M. Utemisov

magistraturaНа базе ЗКГУ им М. Утемисова с 10 по 11 августа т.г. прошли вступительные экзамены по иностранному языку для поступающих в магистратуру ЗКГУ, с 14 по 15 августа - экзамены по специальности.

В тестировании по иностранному языку из 276 сдавших заявления в магистратуру ЗКГУ приняли участие  258 претендента.  Из них успешно прошли - 112 человек.
По итогам экзамена по специальности в магистратуру на грантовые места были зачислены 38 магистрантов по 10 специальностям магистратуры ЗКГУ.

 

 

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ: 10 - 30 шілде 2014 жыл.

ОҚУҒА ТҮСУГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

 1. Ректордың атына магистратураның ғылыми мамандыгы мен дайындық түрі көрсетілген үміткердің жеке өтініші (қабылдау комиссия-сында толтырылады);

2.  сауалнама (қабылдау комиссиясында толтырылады) ;

3.  жогары кәсіби білімі туралы қүжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

4.  кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек кітапшасының нотариалды куәландырылған көшірмесі (еңбек өтілі бар тұлгалар үшін);

5.  3x4 көлемдегі 6 фотосурет;

6.  086-У нысанындагы медициналық анықтама (флюорографияны өткендігі туралы карточкамен қоса);

7.  жеке куәлігінің көшірмесі;

8.  бар болган жагдайда ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің тізімі, грамота, диплом, куәлік, сертификаттарының көшірмесі (бар болса);

9.  бар болған жағдайда TOEFL, IELTS, DSH, DELF, DALF, TCF бағдарламалары бойынша тест тапсырғандыгы туралы сертификаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

10.  тезбума - 1 дана, конверт - 1 дана, файл -5 дана;

11.  ақылы негізде білім алуға түсуші үміткердің оку ақысын төлеу және келісімшарт жасауға кепілдеме беретін хаты;

12.  шет тілі бойынша тестілеуге ақы төлегені туралы түбіртек.

Сонымен қатар осы тармақта көрсетілген қүжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнүсқалары қоса үсынылады. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫ:

Магистратурага қабылдау 2014 жылдың 10-20 тамыз аралыгында жүреді:

1.  Шет тілінен емтихан (тестілеу).

2.  Мамандық бойынша арнайы пәннен емтихан (ауызша/аралас түрде: тест және ауызша).

ТІРКЕУ: 25 тамызга дейін.

Магистранттарды оқуға қабылдауды қабылдау комиссиясы жүргізеді. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының қосындысында бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша 150 балдан кем емес ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады.

тел.: 8 (7112) 26-03-68;  Сайт: www.wksu.kz;  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ: 10 - 30 шілде 2014 жыл.

ОҚУҒА ТҮСУГЕ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:

 1. Ректордың атына магистратураның ғылыми мамандыгы мен дайындық түрі көрсетілген үміткердің жеке өтініші (қабылдау комиссия-сында толтырылады);

2.  сауалнама (қабылдау комиссиясында толтырылады) ;

3.  жогары кәсіби білімі туралы қүжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

4.  кадрлар есебі бойынша жеке іс парағы және еңбек кітапшасының нотариалды куәландырылған көшірмесі (еңбек өтілі бар тұлгалар үшін);

5.  3x4 көлемдегі 6 фотосурет;

6.  086-У нысанындагы медициналық анықтама (флюорографияны өткендігі туралы карточкамен қоса);

7.  жеке куәлігінің көшірмесі;

8.  бар болган жагдайда ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің тізімі, грамота, диплом, куәлік, сертификаттарының көшірмесі (бар болса);

9.  бар болған жағдайда TOEFL, IELTS, DSH, DELF, DALF, TCF бағдарламалары бойынша тест тапсырғандыгы туралы сертификаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

10.  тезбума - 1 дана, конверт - 1 дана, файл -5 дана;

11.  ақылы негізде білім алуға түсуші үміткердің оку ақысын төлеу және келісімшарт жасауға кепілдеме беретін хаты;

12.  шет тілі бойынша тестілеуге ақы төлегені туралы түбіртек.

Сонымен қатар осы тармақта көрсетілген қүжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнүсқалары қоса үсынылады. Салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫ:

Магистратурага қабылдау 2014 жылдың 10-20 тамыз аралыгында жүреді:

1.  Шет тілінен емтихан (тестілеу).

2.  Мамандық бойынша арнайы пәннен емтихан (ауызша/аралас түрде: тест және ауызша).

ТІРКЕУ: 25 тамызга дейін.

Магистранттарды оқуға қабылдауды қабылдау комиссиясы жүргізеді. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының қосындысында бағалаудың 100 балдық шәкілі бойынша 150 балдан кем емес ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады.

тел.: 8 (7112) 26-03-68;  Сайт: www.wksu.kz;  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ проводится с 10 по 30 июля 2014 г.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1.Заявление на имя ректора (заполняется в приемной комиссии).

2.Анкета (заполняется в приемной комиссии).

3.Нотариально засвидетельствованная копия документа о высшем профессиональном образовании.

4.Личный листок по учету кадров и нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки при наличии.

5.6 фотографий размером 3x4.

6.Медицинская справка формы 086-У (вместе с карточкой о прохождении флюорографии).

7.Копия удостоверения личности.

8.Список научных и научно-методических работ при наличии.

11.Нотариально засвидетельствованная копия сертификата о сдаче теста по программам TOEFL, IELTS, DSH, DELF, DALF, TCF при наличии.

12.Скоросшиватель - 1 шт., конверт - 1 шт., файл - 3 шт.

11.Письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение поступающих на платной основе.

12.Квитанция об оплате за тестирование по иностранному языку.

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, представляется оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: период с 10 по 20 августа:

1.Экзамен по иностранному языку (в форме тестирования).

2.Экзамен по специальной дисциплине (устно/комбинированная форма: в форме тестирования и устно).

ЗАЧИСЛЕНИЕ до 25 августа.

Зачисление магистрантов осуществляется приемной комиссией. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются  лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100-балльной шкале оценок.

 тел.: 8 (7112) 26-03-68;  Сайт: www.wksu.kz;  e-mail: magistratura_PhD@mail.ru

 

 

 

Сауалнама - Анкета

VIRTUAL TOUR

PARTNERS

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua